Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор К - Финансијске делатности и делатност осигурања - Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 64 - Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова

Обухвата делатности које се односе на прибављање и редистрибуцију финансијских средстава, осим осигурања, пензијских фондова и обавезног социјалног осигурања.

 

Грана 64.1 - Монетарно посредовање

Обухвата прибављање финансијских средстава у облику преносивих депозита, тј. фондова са фиксном номиналном вредношћу, који се прикупљају на дневној основи, и то из извора примарно нефинансијског карактера, изузимајући централну банку.

Обухвата:

 • емисију и управљање националном валутом
 • надзор и контролу понуде новца
 • примање депозита који се користе за клиринг између финансијских институција
 • надзор банкарског пословања
 • држање девизних резерви државе
 • обављање банкарских послова за државу

Обухвата примање депозита и/или блиских супститута за депозите и, с друге стране, обезбеђивање кредитних или зајмовних фондова корисницима.

Кредитирање се, поред уобичајених банкарских кредита, може јавити у различитим облицима, као што су: хипотекарни кредити, зајмови по кредитним картицама итд.

Ове делатности обављају монетарне институције, осим централне банке, као што су:

 • банке
 • штедионице
 • кредитне задруге

Такође се обухватају услуге које пружају:

 • поштанске жиро банке и поштанске штедионице
 • специјализоване депозитне институције за одобравање стамбених кредита
 • институције које обављају делатност упутничког промета (уплата/исплата новчаних упутница) и трансфера новца

Не обухвата:

 • одобравање стамбених и других врста кредита од стране недепозитних кредитних институција, дел. 64.92
 • обраду трансакција извршених путем кредитних картица, клиринг и салдирање за рачун других лица, дел. 66.19

 

Грана 64.2 - Делатност холдинг компанија

Обухвата делатност холдинг компанија, тј. правних лица која се баве ''држањем'' средстава групе зависних привредних друштава (поседујући контролни ниво њиховог основног капитала) и чија претежна делатност јесте поседовање групе предузећа. Холдинг компаније које се разврставају у ову делатност не пружају ниједну другу услугу друштвима чији капитал поседују, тј. оне не обављају текуће административне и менаџерске послове зависних привредних друштава.

Не обухвата:

 • активно руковођење привредним друштвима, стратешко планирање и одлучивање у привредним друштвима, дел. 70.10

 

Грана 64.3 - Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети

Обухвата правне субјекте организоване с циљем удруживања финансијских средстава којима се располаже и управља у име улагача или корисника, при чему се инвестиционо (портфолио) управљање обавља од стране специјализованих друштава за управљање фондовима. Портфолија ових фондова прилагођена су оптимизирању одређених инвестиционих карактеристика, као што су: диверсификација улагања, ризик, стопа приноса и променљивост цена. Ови ентитети остварују приходе од камата, дивиденди и остале приходе од својине, при чему имају мало запослених радника или их немају, и не обављају било коју другу привредну делатност.

Обухватају се:

 • отворени инвестициони фондови
 • затворени инвестициони фондови
 • приватни инвестициони фондови
 • поверенички фондови (трастови), оставински фондови и заступнички или поверенички рачуни којима се располаже и управља у име улагача или корисника средстава фонда у складу са условима уговора о повереништву (трасту), тестамента или уговора о заступничком рачуну
 • јединични инвестициони трастови (унит инвестмент трустс) и други фондови и трастови основани с циљем увећања личне имовине улагача или оснивача

Не обухвата:

 • фондове и трастове који стичу профит од производње или продаје добара и услуга (видети њихову претежну делатност)
 • делатност холдинг компанија, дел. 64.20
 • пензијске фондове, дел. 65.30
 • управљање фондовима, тј. друштва за управљање фондовима, дел. 66.30
 • задужбине, фондације и фондове непрофитног карактера основане с циљем додељивања средстава у хуманитарне, културно-уметничке, научне и сличне сврхе (додељивање награда, стипендија, бесповратне помоћи, донација и сл.), дел. 94.99

Повереничке или фидуцијарне услуге личног, административног и извршног карактера без инвестиционог (портфолио) управљања обухватају се у оквиру 66.19.

Повереничке или фидуцијарне услуге које укључују и инвестиционо (портфолио) управљање, тј. овлашћење за доношење инвестиционих одлука на основу поверених фондова, обухватају се у оквиру 66.30.

 

Грана 64.9 - Остале финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова

Обухвата остале врсте финансијских услуга, осим оних које пружају монетарне институције.

Не обухвата осигурање и пензијске фондове, дел. 65.

Обухвата услуге давања имовине у закуп (лизинг) када период закупа приближно покрива очекивани век трајања средства датог у закуп, при чему закупац стиче суштински све користи од његове употребе и преузима све ризике који су повезани са власништвом над средством. Власништво над средством може али не мора бити пренесено на закупца по истеку закупа. Ова врста закупа покрива све или готово све трошкове коришћења изнајмљеног средства, укључујући и камату.

Не обухвата:

 • оперативни лизинг, према типу изнајмљених добара, дел. 77

Обухвата финансијске услуге које се односе на давање зајмова од стране недепозитних институција које нису укључене у монетарно посредовање, при чему позајмљивање новчаних средстава може имати различите облике као што су: готовински кредити, хипотекарни кредити, издавање кредитних картица и сл. У ову група разврставају се следеће врсте услуга:

 • одобравање потрошачких кредита, тј. финансирање куповине добара и услуга, осим од стране банака и других монетарних институција
 • финансирање међународне трговине од стране специјализованих недепозитних институција (финансирање трајних обртних средстава домаћих извозника, одобравање кредита купцима домаћих добара и услуга у иностранству, кредитирање и рефинансирање кредита домаћих извозника и други облици финансирања извоза)
 • обезбеђивање дугорочних средстава економији од стране недепозитних кредитних институција чији су оснивачи привредна друштва (Индустрал банкс/Индустриал лоан цомпанес, недепозитне)
 • други облици позајмљивања новчаних средстава изван банкарског система
 • одобравање стамбених кредита од стране специјализованих недепозитних институција
 • услуге залагаоница и заложних брокера

Не обухвата:

 • одобравање стамбених кредита од стране специјализованих институција које су истовремено и депозитне институције, тј. прикупљају депозите, дел. 64.19
 • оперативни лизинг према типу изнајмљених добара, дел. 77
 • донаторске и сличне делатности организација које се финансирају на основу чланарина, дел. 94.99

Прикупљање депозита и позајмљивање фондова из ових депозита укључује се у 64.19.

Обухвата:

 • остале услуге финансијског посредовања, које се првенствено односе на друге видове финансирања, осим путем одобравања кредита:
  • факторинг
  • услуге које се односе на свопове, опције и друге хеџинг инструменте
  • делатност компанија за вијатичке нагодбе (откуп полиса животног осигурања)
 • активности инвестирања финансијских средстава за свој рачун (примарно у власничке хартије од вредности и уделе), као што је делатност ризико (вентуре) капитал компанија, инвестиционих клубова (ортаклука) и сличних правних субјеката основаних с циљем удруживања финансијских средстава и њиховог инвестирања (осим путем одобравања зајмова и емисије дужничких хартија од вредности, дел. 64.92)
 • услуге инвестиционог банкарства
 • дилерске операције на финансијским тржиштима за сопствени рачун
 • гаранцијске и сродне услуге, осим у случају стандардизованих гаранцијских шема које функционишу у складу са принципима неживотног осигурања, дел. 65.12

Не обухвата:

 • финансијски лизинг, дел. 64.91
 • пословање с хартијама од вредности за туђ рачун, дел. 66.12
 • трговину, лизинг и давање у закуп непокретности, дел. 68
 • послове наплате потраживања за рачун других лица без откупа дугова („билл цоллецтион“, „дебт цоллецтион“), дел. 82.91
 • донаторске и сличне делатности организација које се финансирају на основу чланарина, дел. 94.99

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла