Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор К - Финансијске делатности и делатност осигурања - Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 66 - Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању

Обухвата делатности које су укључене у пружање финансијских услуга или су блиско повезане са овим услугама, али које саме по себи не представљају финансијске услуге. Подела ове делатности првенствено се врши према врсти финансијске трансакције, односно фонду којем се пружају помоћне услуге.

 

Грана 66.1 - Помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова

Обухвата обезбеђивање физичког или електронског места за олакшавање куповине и продаје акција, опција, обвезница или робних записа.

Обухвата пословање и надзор организованих и регулисаних финансијских тржишта (осим надзора који спроводе државни органи), као што су:

 • берзе за робне записе
 • берзе за робне фјучерс (футурес) уговоре
 • берзе хартија од вредности
 • берзе акција
 • берзе за финансијске и робне опције (опцијске уговоре)

Обухвата:

 • операције на финансијском тржишту за рачун других лица (на пример, услуге продајних агената за акције и јединице инвестиционих фондова)
 • брокерске услуге у вези с хартијама од вредности са циљем повезивања продаваца и купаца одређеног финансијског инструмента и сродне активности
 • брокерске услуге у вези с берзанском робом и робним записима
 • услуге мењачница итд.

Не обухвата:

 • дилерске операције на финансијским тржиштима за сопствени рачун, дел. 64.99
 • инвестиционо (портфолио) управљање на бази провизије или уговорене накнаде, дел. 66.30

Обухвата помоћне делатности у финансијском посредовању, на другом месту непоменуте:

 • обраду финансијских трансакција, клиринг и салдирање, укључујући трансакције обављене кредитним картицама
 • услуге инвестиционог консалтинга и друге помоћне услуге у вези са инвестиционим банкарством
 • услуге хипотекарних консултаната и брокера
 • услуге повереника (трустее), фидуцијарне и кастоди услуге на бази провизије или уговорене накнаде, без инвестиционог (портфолио) управљања
 • обрада, клиринг и салдирање трансакција са хартијама од вредности (клириншке куће за хартије од вредности)

Не обухвата:

 • делатност заступника (агената) и посредника (брокера) у осигурању, дел. 66.22
 • инвестиционо (портфолио) управљање фондовима, тј. друштва за управљање фондовима, дел. 66.30

 

Грана 66.2 - Помоћне делатности у осигурању и пензијским фондовима

Обухвата делатност заступника и посредника у продаји полиса осигурања и административне услуге повезане са осигурањем и пензијским фондовима, као што су: обрада одштетних захтева, ликвидација штета и посредовање у регулисању одштетних захтева (Тхирд Партy Администратион − ТПА).

Обухвата пружање административних услуга осигурања као што су обрада и намирење одштетних захтева:

 • обрада одштетних захтева:
  • ликвидација штета
  • разматрање и оцењивање ризика
  • испитивање одштетних захтева, процена ризика и штета
  • ликвидација хаварија у поморском осигурању и других губитака покривених осигурањем
 • намирење одштетних захтева, тј. обрачун и исплата накнада из осигурања и с тим повезане активности

Не обухвата:

 • процену непокретности, дел. 68.3
 • процену вредности имовине за друге сврхе, дел. 74.90
 • делатност приватних истражитеља, дел. 80.30

Обухвата:

 • делатност заступника (агената) осигурања и посредника (брокера) у осигурању, тј. у продаји, преговарању или давању понуда за полисе осигурања и реосигурања

Обухвата:

 • помоћне делатности које су укључене у пружање услуга осигурања и пензијских фондова или су блиско повезане са овим услугама, осим финансијског посредовања, обраде одштетних захтева и услуга заступника и посредника у осигурању:
  • административни послови у вези с оштећеним стварима и остацима оштећених ствари
  • актуарске услуге

Не обухвата:

 • помоћне делатности у поморском и речном саобраћају у вези са хаваријама, 52.22

 

Грана 66.3 - Управљање фондовима

Обухвата услуге управљања фондовима које укључују и инвестиционо (портфолио) управљање, тј. овлашћење за доношење инвестиционих одлука на основу поверених фондова (одлука о улагању средстава фонда или траста), на бази провизије или уговорене накнаде. Обухвата:

 • управљање инвестиционим фондовима
 • управљање пензијским фондовима
 • управљање повереничким и другим фондовима и трастовима

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла