Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор П - Образовање
Е-Издаваштво - Коментари прописа


Обухвата образовање на свим нивоима и за све професије. Подучавање се може изводити усмено или писмено и може бити реализовано посредством радија, телевизије, интернета или дописним путем.

Обухвата образовање које пружају различите институције у оквиру редовног школског система, на различитим нивоима, као и образовање одраслих, програме описмењавања итд. Такође обухвата војне школе и академије, затворске школе итд. У овај сектор спадају државно и приватно образовање.

На сваком нивоу, у почетним фазама образовања укључено је и специјално образовање за телесно и ментално хендикепиране ученике.

Категоризација извршена у овом сектору заснива се на нивоима образовања који су дефинисани у Међународној стандардној класификацији образовања (ИСЦЕД-1997), ниво 0-6.

Овај сектор обухвата и подучавање у оквиру спортских и рекреативних активности (као што су тенис и голф), као и помоћне активности у образовању.

 

Област 85 - Образовање

Грана 85.1 - Предшколско образовање

Обухвата:

 • предшколско образовање које претходи основном образовању

Предшколско образовање је почетна етапа ораганизованог подучавања које је доступно деци од 6 месеци до 6 и по година, до поласка у школу. Припремени предшколски програм је део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу, чиме се омогућава деци да премосте разлике између породичног и школског окружења.

Не обухвата:

 • дневно чување деце и бригу о њима, дел. 88.91

 

Грана 85.2 - Основно образовање

Основно образовање обухвата активност која се организује ради стицања квалитетних знања, умења, вештина, и формирања вредности ставова из области језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености; знања и умења неопходних за живот и рад у савременом друштву и стицању основа за даље образовање.

Основно образовање и васпитање стиче се у школи остваривањем наставног плана и програма у трајању од осам година и остварује се у два образовна циклуса (4+4) и завршава се полагањем завршног испита.

Овакво образовање је намењено деци, али обухвата и програме описмењавања који су слични програмима основног образовања, а намењени су одраслима.

Не обухвата:

 • образовање одраслих дефинисано у дел. 85.5
 • дневно чување деце и бригу о њима, укључујући дневну бригу о ученицима у тзв. дневном боравку, дел. 88.91

 

Грана 85.3 - Средње образовање

Обухвата обезбеђивање општег и средњег стручног образовања.

Не обухвата:

 • образовање одраслих дефинисано у дел. 85.5

Овом наставом обезбеђује се врста образовања које ствара основу за перманентно образовање и развој личности и оспособљава за више образовне програме. Јединице које се сврставају у ову групу обезбеђују програме који су предметно оријентисани и које предају предметни наставници.

Различитим смеровима у општем средњем образовању (гимназијама) омогућава се усмеравање и наставак школовања. Ови програми припремају ученике за стручно образовање, у смислу високог струковног или за прелаз на високо образовање (мастер). Завршава се полагањем опште матуре.

Обухвата:

 • средње образовање које, по правилу, омогућава приступ високом образовању

Овом наставом обезбеђује се врста образовања у ком су поред општих образованих, наглашени специјализовани предмети. Она омогућава стицање теоретских основа и савладавање практичних вештина повезаних са постојећим или будућим занимањем, као и припремање за запошљавање. Завршава се полагањем стручне, односно уметничке матуре или завршног испита. Може да траје 4, 3, 2 или годину дана.

Обухвата:

 • стручно образовање које не спада у високо образовање дефинисано у дел. 85.4

Не обухвата:

 • више и високо образовање, дел. 85.4
 • обучавање за рад по систему „уради сам“, ради рекреације, хобија и у сврхе самоусавршавања, дел. 85.52
 • школе за возаче које нису намењене за професионалне возаче, дел. 85.53
 • обучавање за рад као део социјалног рада без смештаја, дел. 88.10 и 88.99

 

Грана 85.4 - Високо образовање

Ова настава обухвата образовне програме након средње школе који не припадају терцијарном образовању, као и академске курсеве на бази којих се добијају дипломе до дипломског и постдипломског нивоа. За упис на овај ниво образовања потребна је диплома завршене четворогодишње средње школе.

Не обухвата:

 • стручно образовање одраслих, дел. 85.5

Обухвата наставак средњег образовања које не може бити сматрано за високо образовање. На пример, накнадно средње образовање код припреме за високо образовање или специјализација при стручним школама.

Обухвата:

 • први, други и трећи степен високог образовања
 • школе за извођачке уметности које пружају високо образовање

 

Грана 85.5 - Остало образовање

Обухвата опште и стручно образовање и обучавање за обављање било ког занимања, за бављење било којим хобијем или у сврхе самоусавршавања.

Обука се може одвијати у камповима и школама које омогућавају обучавање у спортским активностима, страним језицима, уметности, глуми, музици или обезбеђивање друге специјализоване обуке, и то како групама тако и појединцима.

Не обухвата:

 • предшколско, основно, средње и високо образовање, дел. 85.1–85.4

Обухвата обучавање у спортским активностима које је намењено групама или појединцима а које се обавља у камповима или школама. Спортски кампови са обезбеђеном наставом и преноћиштем и дневни кампови овде су такође обухваћени.

Обука се може одвијати у различитим објектима, као што су сале за тренинг чији су власници клијенти, затим у образовним установама и другде. Обука сврстана у ову групу формално је организована.
Обухвата:

 • спортску наставу (кошарка, фудбал, одбојка, тенис итд.)
 • спортску наставу у камповима
 • гимнастичку обуку
 • обуку у јахању (академије или школе јахања)
 • обуку у пливању
 • активности професионалних спортских инструктора, учитеља и тренера
 • обуку у борилачким вештинама
 • обуку у игрању карата (бриџ)
 • часове јоге

Не обухвата:

 • спортске гимназије и високе спортске школе, дел. 85.3 и 85.4
 • уметничко образовање, дел. 85.52

Обухвата обучавање за бављење уметничким, глумачким и музичким активностима. Установе које пружају ову врсту обуке могу се називати школама, студијама, класама итд. Иако оне обезбеђују формално организовану наставу (углавном за потребе бављења хобијем, у сврхе рекреирања и самоусавршавања), након такве обуке не добија се професионална диплома нити диплома неког академског или другог звања.

Обухвата:

 • обуку у свирању клавира и другу музичку обуку
 • обуку у сликању
 • плесну обуку у плесним студијима
 • обуку у глуми (осим академија)
 • школе лепих уметности (осим академија)
 • школе извођачких уметности (осим академија)
 • школе фотографије (осим комерцијалних)

Не обухвата:

 • наставу страних језика, дел. 85.59

Обухвата:

 • школе летења, једрења и управљања бродовима, за стицање дозвола чије издавање нема карактер комерцијалних потврда и дозвола

Не обухвата:

 • школе за професионалне возаче, дел. 85.32

Обухвата:

 • образовање које није дефинисано према степенима образовања
 • академско туторство
 • центре за учење који нуде поправне курсеве
 • припремне часове за полагање испита
 • учење језика и часове конверзације, укључујући и школа енглеског језика
 • обуку за рад на рачунару
 • верску поуку
 • обуку за спасиоце на базенима и плажама
 • обуку за преживљавање у природном окружењу
 • обуку за јавне наступе
 • обуку у брзом читању

Не обухвата:

 • програме описмењавања за одрасле, дел. 85.20
 • опште средње образовање, дел. 85.31
 • техничко и стручно средње образовање, дел. 85.32
 • високо образовање, дел. 85.4

 

Грана 85.6 - Помоћне образовне делатности

Обухвата:

 • ненаставне активности које дају подршку образовним процесима или системима:
  • образовни консалтинг
  • саветодавне активности за усмеравање у образовању
  • активности тестирања и оцењивања тестова
  • организовање програма студентске размене

Не обухвата:

 • истраживање и развој у друштвеним наукама и наукама из области културе и уметности, дел. 72.20

почетак - сви сектори

 
Јоомла templateс бy а4јоомла