Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor P - Obrazovanje
E-Izdavaštvo - Komentari propisa


Obuhvata obrazovanje na svim nivoima i za sve profesije. Podučavanje se može izvoditi usmeno ili pismeno i može biti realizovano posredstvom radija, televizije, interneta ili dopisnim putem.

Obuhvata obrazovanje koje pružaju različite institucije u okviru redovnog školskog sistema, na različitim nivoima, kao i obrazovanje odraslih, programe opismenjavanja itd. Takođe obuhvata vojne škole i akademije, zatvorske škole itd. U ovaj sektor spadaju državno i privatno obrazovanje.

Na svakom nivou, u početnim fazama obrazovanja uključeno je i specijalno obrazovanje za telesno i mentalno hendikepirane učenike.

Kategorizacija izvršena u ovom sektoru zasniva se na nivoima obrazovanja koji su definisani u Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED-1997), nivo 0-6.

Ovaj sektor obuhvata i podučavanje u okviru sportskih i rekreativnih aktivnosti (kao što su tenis i golf), kao i pomoćne aktivnosti u obrazovanju.

 

Oblast 85 - Obrazovanje

Grana 85.1 - Predškolsko obrazovanje

Obuhvata:

 • predškolsko obrazovanje koje prethodi osnovnom obrazovanju

Predškolsko obrazovanje je početna etapa oraganizovanog podučavanja koje je dostupno deci od 6 meseci do 6 i po godina, do polaska u školu. Pripremeni predškolski program je deo redovnog programa predškolske ustanove u celodnevnom ili poludnevnom trajanju, koji se ostvaruje sa decom u godini pred polazak u školu, čime se omogućava deci da premoste razlike između porodičnog i školskog okruženja.

Ne obuhvata:

 • dnevno čuvanje dece i brigu o njima, del. 88.91

 

Grana 85.2 - Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje obuhvata aktivnost koja se organizuje radi sticanja kvalitetnih znanja, umenja, veština, i formiranja vrednosti stavova iz oblasti jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke, informatičke pismenosti; znanja i umenja neophodnih za život i rad u savremenom društvu i sticanju osnova za dalje obrazovanje.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče se u školi ostvarivanjem nastavnog plana i programa u trajanju od osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa (4+4) i završava se polaganjem završnog ispita.

Ovakvo obrazovanje je namenjeno deci, ali obuhvata i programe opismenjavanja koji su slični programima osnovnog obrazovanja, a namenjeni su odraslima.

Ne obuhvata:

 • obrazovanje odraslih definisano u del. 85.5
 • dnevno čuvanje dece i brigu o njima, uključujući dnevnu brigu o učenicima u tzv. dnevnom boravku, del. 88.91

 

Grana 85.3 - Srednje obrazovanje

Obuhvata obezbeđivanje opšteg i srednjeg stručnog obrazovanja.

Ne obuhvata:

 • obrazovanje odraslih definisano u del. 85.5

Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja koje stvara osnovu za permanentno obrazovanje i razvoj ličnosti i osposobljava za više obrazovne programe. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu obezbeđuju programe koji su predmetno orijentisani i koje predaju predmetni nastavnici.

Različitim smerovima u opštem srednjem obrazovanju (gimnazijama) omogućava se usmeravanje i nastavak školovanja. Ovi programi pripremaju učenike za stručno obrazovanje, u smislu visokog strukovnog ili za prelaz na visoko obrazovanje (master). Završava se polaganjem opšte mature.

Obuhvata:

 • srednje obrazovanje koje, po pravilu, omogućava pristup visokom obrazovanju

Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja u kom su pored opštih obrazovanih, naglašeni specijalizovani predmeti. Ona omogućava sticanje teoretskih osnova i savladavanje praktičnih veština povezanih sa postojećim ili budućim zanimanjem, kao i pripremanje za zapošljavanje. Završava se polaganjem stručne, odnosno umetničke mature ili završnog ispita. Može da traje 4, 3, 2 ili godinu dana.

Obuhvata:

 • stručno obrazovanje koje ne spada u visoko obrazovanje definisano u del. 85.4

Ne obuhvata:

 • više i visoko obrazovanje, del. 85.4
 • obučavanje za rad po sistemu „uradi sam“, radi rekreacije, hobija i u svrhe samousavršavanja, del. 85.52
 • škole za vozače koje nisu namenjene za profesionalne vozače, del. 85.53
 • obučavanje za rad kao deo socijalnog rada bez smeštaja, del. 88.10 i 88.99

 

Grana 85.4 - Visoko obrazovanje

Ova nastava obuhvata obrazovne programe nakon srednje škole koji ne pripadaju tercijarnom obrazovanju, kao i akademske kurseve na bazi kojih se dobijaju diplome do diplomskog i postdiplomskog nivoa. Za upis na ovaj nivo obrazovanja potrebna je diploma završene četvorogodišnje srednje škole.

Ne obuhvata:

 • stručno obrazovanje odraslih, del. 85.5

Obuhvata nastavak srednjeg obrazovanja koje ne može biti smatrano za visoko obrazovanje. Na primer, naknadno srednje obrazovanje kod pripreme za visoko obrazovanje ili specijalizacija pri stručnim školama.

Obuhvata:

 • prvi, drugi i treći stepen visokog obrazovanja
 • škole za izvođačke umetnosti koje pružaju visoko obrazovanje

 

Grana 85.5 - Ostalo obrazovanje

Obuhvata opšte i stručno obrazovanje i obučavanje za obavljanje bilo kog zanimanja, za bavljenje bilo kojim hobijem ili u svrhe samousavršavanja.

Obuka se može odvijati u kampovima i školama koje omogućavaju obučavanje u sportskim aktivnostima, stranim jezicima, umetnosti, glumi, muzici ili obezbeđivanje druge specijalizovane obuke, i to kako grupama tako i pojedincima.

Ne obuhvata:

 • predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, del. 85.1–85.4

Obuhvata obučavanje u sportskim aktivnostima koje je namenjeno grupama ili pojedincima a koje se obavlja u kampovima ili školama. Sportski kampovi sa obezbeđenom nastavom i prenoćištem i dnevni kampovi ovde su takođe obuhvaćeni.

Obuka se može odvijati u različitim objektima, kao što su sale za trening čiji su vlasnici klijenti, zatim u obrazovnim ustanovama i drugde. Obuka svrstana u ovu grupu formalno je organizovana.
Obuhvata:

 • sportsku nastavu (košarka, fudbal, odbojka, tenis itd.)
 • sportsku nastavu u kampovima
 • gimnastičku obuku
 • obuku u jahanju (akademije ili škole jahanja)
 • obuku u plivanju
 • aktivnosti profesionalnih sportskih instruktora, učitelja i trenera
 • obuku u borilačkim veštinama
 • obuku u igranju karata (bridž)
 • časove joge

Ne obuhvata:

 • sportske gimnazije i visoke sportske škole, del. 85.3 i 85.4
 • umetničko obrazovanje, del. 85.52

Obuhvata obučavanje za bavljenje umetničkim, glumačkim i muzičkim aktivnostima. Ustanove koje pružaju ovu vrstu obuke mogu se nazivati školama, studijama, klasama itd. Iako one obezbeđuju formalno organizovanu nastavu (uglavnom za potrebe bavljenja hobijem, u svrhe rekreiranja i samousavršavanja), nakon takve obuke ne dobija se profesionalna diploma niti diploma nekog akademskog ili drugog zvanja.

Obuhvata:

 • obuku u sviranju klavira i drugu muzičku obuku
 • obuku u slikanju
 • plesnu obuku u plesnim studijima
 • obuku u glumi (osim akademija)
 • škole lepih umetnosti (osim akademija)
 • škole izvođačkih umetnosti (osim akademija)
 • škole fotografije (osim komercijalnih)

Ne obuhvata:

 • nastavu stranih jezika, del. 85.59

Obuhvata:

 • škole letenja, jedrenja i upravljanja brodovima, za sticanje dozvola čije izdavanje nema karakter komercijalnih potvrda i dozvola

Ne obuhvata:

 • škole za profesionalne vozače, del. 85.32

Obuhvata:

 • obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja
 • akademsko tutorstvo
 • centre za učenje koji nude popravne kurseve
 • pripremne časove za polaganje ispita
 • učenje jezika i časove konverzacije, uključujući i škola engleskog jezika
 • obuku za rad na računaru
 • versku pouku
 • obuku za spasioce na bazenima i plažama
 • obuku za preživljavanje u prirodnom okruženju
 • obuku za javne nastupe
 • obuku u brzom čitanju

Ne obuhvata:

 • programe opismenjavanja za odrasle, del. 85.20
 • opšte srednje obrazovanje, del. 85.31
 • tehničko i stručno srednje obrazovanje, del. 85.32
 • visoko obrazovanje, del. 85.4

 

Grana 85.6 - Pomoćne obrazovne delatnosti

Obuhvata:

 • nenastavne aktivnosti koje daju podršku obrazovnim procesima ili sistemima:
  • obrazovni konsalting
  • savetodavne aktivnosti za usmeravanje u obrazovanju
  • aktivnosti testiranja i ocenjivanja testova
  • organizovanje programa studentske razmene

Ne obuhvata:

 • istraživanje i razvoj u društvenim naukama i naukama iz oblasti kulture i umetnosti, del. 72.20

početak - svi sektori

 
Joomla templates by a4joomla