Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Р - Уметност; Забава и рекреација - Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 91 - Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности

Обухвата делатност библиотека и архива, музеја, галерија и збирки ботаничких и зоолошких вртова; управљање историјским местима, природним резерватима и националним парковима.

Такође обухвата и активности у вези са очувањем и излагањем предмета, историјских споменика и природних знаменитости које су од културно-историјског и образовног значаја (нпр. споменици и места која спадају у светску културну баштину).

Не обухвата:

 • спортске, забавне и рекреативне активности као што су активности плажа и рекреативних паркова, дел. 93

 

Грана 91.0 - Рад библиотека, архива, музеја, галерија и збирки, завода за заштиту споменика културе и остале културне делатности

Обухвата:

 • документационе и информационе активности библиотека свих врста, читаоница, слушаоница и посебних просторија за гледање филмова и видео-материјала, који пружају услуге корисницима као што су студенти, научници, службеници, као и рад архива који врше делатност заштите архивске грађе и документационог материјала, односно евидентирају, преузимају, чувају, сређују, обрађују, објављују, дају на коришћење архивску грађу, издају уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи и пружају услуге корисницима архивске грађе:
  • припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не
  • израда каталога збирки и колекција односно информативних средстава о архивској грађи
  • прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-информационој грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, трака, уметничких дела, итд односно издавање архивске грађе на коришћење
  • пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места и на даљину
 • активности фототека и кинотека и пратеће услуге

Обухвата:

 • рад музеја свих врста:
  • музеја уметности, накита, намештаја, одеће, керамике, сребрних предмета итд.
  • природњачких, научно-техничких, историјских и војних музеја
  • осталих специјализованих музеја
  • музеја на отвореном простору
 • заштиту покретних културних добара (превентивна заштита, рестаурација и конзервација)

Не обухвата:

 • активности комерцијалних уметничких галерија, дел. 47.78
 • рестаурацију уметничких дела и музејских експоната, дел. 90.03
 • активности архива и библиотека, дел. 91.01

Обухвата:

 • заштиту и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и туристичких споменика

Не обухвата:

 • обнављање и рестаурацију осталих локација и зграда, сектор Ф

Обухвата:

 • делатност ботаничких и зоолоших вртова, укључујући зоолошке вртове за децу
 • управљање заштићеним подручијима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.), укључујући и заштиту дивљег биљног и животињског света, спелеолошких објеката и гео наслеђа

Не обухвата:

 • активности у оквиру пејзажне архитектуре и уређивања и одржавања вртова, дел. 81.30
 • активности на очувању терена за спортски лов и риболов, дел. 93.19

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла