Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Q - Здравствена и социјална заштита - Социјална заштита са смештајем
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 87 - Социјална заштита са смештајем

Обухвата негу са смештајем комбиновану с другом врстом неге, негу с надзором или друге типове неге, по захтеву особа које су смештене у таквим установама. Нега обезбеђена у њима представља комбинацију здравствене и социјалне заштите.

 

Грана 87.1 - Делатности смештајних установа с медицинском негом

Обухвата:

 • домове за стара лица с негом
 • домове за опоравак с медицинском негом

Не обухвата:

 • услуге професионалне здравствене неге у кући, дел. 86
 • домове за старије без медицинске неге или с минималном медицинском негом, дел. 87.30
 • активности социјалног рада са смештајем, као што су сиротишта, дечија одмаралишта и домови и привремена склоништа за бескућнике, дел. 87.90

 

Грана 87.2 - Социјално старање у смештајним установама за лица с тешкоћама у развоју, душевно оболеле особе и особе с болестима зависности

Обухвата обезбеђивање смештаја и неге (без лиценце за болничку негу) ментално оболелим лицима и лицима с болестима зависности. Установе пружају смештај, храну, надзор, заштиту, консултовање и неке облике здравствене неге.

Обухвата:

 • делатност установа са смештајем:
  • установе за третман зависника од алкохола и дроге
  • домове за психијатријски опоравак
  • домове за смештај лица са емоционалним проблемима
  • установе за лица с тешкоћама у менталном развоју
  • дневне болнице за ментално здравље

Не обухвата:

 • болнице за ментално здравље, дел. 86.10
 • социјални рад са обезбеђеним смештајем и привремена склоништа за бескућнике, дел. 87.90

 

Грана 87.3 - Рад установа за стара лица и лица с посебним потребама

Обухвата смештај и услуге неге за стара лица и лица с посебним потребама која нису у стању да се старају сама о себи или не желе да живе самостално. Нега укључује смештај, храну, надзор и помоћ у свакодневном животу, као што је услуга одржавања домаћинства. У неким случајевима ове јединице обезбеђују квалификовану медицинску негу за оне који се налазе у издвојеним просторијама у оквиру установе.

Обухвата:

 • помоћ у задовољавању основних животних потреба
 • трајну негу пензионерима
 • домове за стара лица с минималном медицинском негом
 • домове за смештај старих и онемоћалих лица без болничке неге

Не обухвата:

 • домове за стара лица с медицинском негом, дел. 87.10
 • социјални рад са смештајем где медицинска нега или образовање нису од примарног значаја, дел. 87.90

 

Грана 87.9 - Остали облици социјалне заштите са смештајем

Обухвата услуге смештаја и неге за лица (осим за стара лица и лица с посебним потребама) која не могу да се старају сама о себи или не желе да живе самостално.

Обухвата:

 • целодневно пружање социјалне помоћи деци и специјалним категоријама људи са извесним ограничењима у способности за бригу о себи, али где медицинска нега или образовање нису битни елементи:
  • сиротишта
  • дечији домови и прихватилишта
  • васпитно-поправни домови за омладину
  • привремена прихватилишта за бескућнике
  • установе за бригу о самохраним мајкама и њиховој деци
  • групе домова за ресоцијализацију лица са друштвеним и личним проблемима
  • домови за ресоцијализацију преступника и починиоце кривичних дела
  • поправни домови за малолетнике

Активности могу обављати државне установе и приватне организације.

Не обухвата:

 • финансирање и управљање програмима обавезног социјалног осигурања, дел. 84.30
 • смештајне установе с медицинском негом, дел. 87.10
 • домове за стара лица и лица с посебним потребама, дел. 87.30
 • активности у вези са усвајањем, дел. 88.99
 • активности краткорочних прихватилишта за жртве природних и других катастрофа, дел. 88.99

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла