Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor B - Rudarstvo - Eksploatacija ruda metala
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 07 - Eksploatacija ruda metala

Obuhvata eksploataciju metaličnih mineralnih sirovina metodama podzemne i površinske eksploatacije. Eksploatacija obuhvata i procese pripreme mineralnih sirovina (usitnjavanje, flotacija, luženje, odvodnjavanje, itd.), kao i procese sinterovanja i kalcinacije koncentrata na eksploatacionom polju.

Ne obuhvata:

 • prženje koncentrata pirita u cilju dobijanja sumporne kiseline, del. 20.13
 • proizvodnju aluminijum-oksida iz ruda boksita, del. 24.42
 • rad visokih peći i peći za topljenje ruda i koncentrata, del. 24

 

Grana 07.1 - Eksploatacija ruda gvožđa

Obuhvata:

 • eksploataciju ruda gvožđa
 • procese pripreme ruda gvožđa
 • aglomeraciju ruda gvožđa na eksploatacionom polju

Ne obuhvata:

 • eskploataciju i pripremu ruda pirita i pirhotina, del. 08.91

 

Grana 07.2 - Eksploatacija ostalih ruda metala

Obuhvata eskploataciju ostalih ruda metala.

Obuhvata:

 • eksploataciju i procese pripreme ruda urana i torijuma
 • proizvodnju žutog kolača

Ne obuhvata:

 • obogaćivanje ruda urana i torijuma, del. 20.13
 • proizvodnju metalnog urana iz uranovog oskida, del. 24.46
 • topljenje i rafinaciju urana, del. 24.46

Obuhvata:

 • eksploataciju i pripremu ostalih ruda crnih, obojenih, lakih, legirajućih, plemenitih i retkih metala:
  • mangan, hrom, titan, vanadijum, nikl, kobalt, bizmut, volfram, kalaj, bakar, molibden, olovo i cink, antimon, živa, arsen, aluminijum, litijum, rubidijum i cezijum, berilijum, stroncijum, niobijum i tantal, cirkonijum i hafnijum,  skandijum, germanijum, renijum, talijum, galijum, kadmijum, indijum, selen i telur, kao i grupa elemenata retkih zemalja
  • zlato, srebro i platinska grupa metala (platina, paladijum, iridijum, osmijum, rutenijum i rodijum)

Ne obuhvata:

 • eksploataciju i pripremu ruda urana i torijuma, del. 07.21
 • proizvodnju aluminijum-oksida iz boksita, del. 24.42
 • proizvodnju niklovog i bakrovog sulfata, del. 24.44 i 24.45

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla