Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor B - Rudarstvo - Ostalo rudarstvo
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 08 - Ostalo rudarstvo

Obuhvata eksploataciju ruda, kamena i sirovina za proizvodnju građevinskih materijala u rudnicima, kamenolomima, šljunkarama (van korita rečnih tokova) itd. Proizvodi se najčešće koriste u građevinarstvu (pesak, šljunak, kamen) kao sirovine za proizvodnju cementa, opeke i drugih materijala i hemikalija (glina, laporac, krečnjak i drugo).

Ne obuhvata dalju preradu ruda i kamena (osim drobljenja, mlevenja, rezanja, pranja, sušenja, separacije, mešanja).

 

Grana 08.1 - Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale

Obuhvata:

 • eksploataciju, grubu obradu i sečenje građevinskog i ukrasnog kamena (mermer, granit, peščar i dr.)
 • lomljenje i drobljenje ukrasnog i građevinskog kamena
 • eksploataciju, drobljenje i prosejavanje krečnjaka
 • eksploataciju gipsa i anhidrita
 • eksploataciju krede i dolomita

Ne obuhvata:

 • eksploataciju sirovina za hemijsku industriju i proizvodnju mineralnih đubriva, del. 08.91
 • proizvodnju kalcinisanog dolomita kreča, del. 23.52
 • rezanje, oblikovanje i glačanje arhitektonskog kamena van kamenoloma, del. 23.70

Obuhvata:

 • eksploataciju industrijskog peska, građevinskog peska i šljunka
 • drobljenje i prosejavanje šljunka
 • eksploataciju građevinskog peska
 • eksploataciju opekarske gline, vatrostalne gline i kaolina

Ne obuhvata:

 • eksploataciju uljnog (bituminoznog, katranskog) peska, del. 06.10

 

Grana 08.9 - Eksploatacija ostalih ruda i kamena

Obuhvata:

 • eksploataciju fosforita i kalijumovih soli
 • eksploataciju samorodnog sumpora
 • eksploataciju pirita i pirhotina
 • eksploataciju barita i viterita (barijum-sulfata i barijum-karbonata), kizerita (magnezijum-sulfata), borata (minerala bora)
 • eksploataciju jadarita (natrijum-bor-litijum silikat hidroksida) do proizvodnje borne kiseline, litijum-karbonata i natrijum-sulfata na eksploatacionom polju primenom procesa pripreme mineralnih sirovina
 • eksploataciju prirodnih pigmenata, fluorita i drugih minerala kao sirovina za hemijsku industriju
 • eksploataciju guana

Ne obuhvata:

 • eksploataciju halita (natrijum-hlorida), del. 08.93
 • prženje koncentrata pirita, del. 20.13
 • proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15

Obuhvata:

 • eksploataciju treseta
 • primarnu preradu treseta radi poboljšanja kvaliteta, lakšeg skladištenja ili transporta

Ne obuhvata:

 • uslužne delatnosti kod eksploatacije treseta, del. 09.90
 • proizvodnju briketa od treseta, del. 19.20
 • proizvodnju baštenske zemlje (smese treseta, humusa, peska, gline, đubriva i sl.), del. 20.15
 • proizvodnju proizvoda od treseta, del. 23.99

Obuhvata:

 • eksploataciju halita (natrijum-hlorida) iz ležišta, uključujući rastvaranje i pumpanje
 • proizvodnju soli isparavanjem morske vode ili drugih slanih voda
 • usitnjavanje, prečišćavanje i rafinaciju soli koje obavlja proizvođač


Ne obuhvata:

 • preradu soli radi dobijanja jestive soli, npr. jodiranje bez eksploatacije, del. 10.84
 • proizvodnju pijaće vode desalinizacijom slanih voda, del. 36.00

Obuhvata:

 • eksploataciju različitih minerala kao što su:
  • abrazivi, azbest, fosilno brašno, grafit, talk, feldspat i dr.
  • drago i poludrago kamenje, kvarc, liskun i dr.
  • prirodni asfalt i bitumen

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla