Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Е - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности - Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 38 - Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја

Обухвата сакупљање, третман и одлагање отпада (отпадних материја). Такође обухвата одвожење отпада и обављање припремних радњи за третман на пр. (разврставање отпада у посебне токове отпада).

 

Грана 38.1 - Скупљање отпада

Обухвата скупљање кућног (комуналног) и комерцијалног отпада у контејнере. То укључује посебно сакупљање отпада који није опасан од опасног отпада, на пр. кућни отпад, коришћене батерије, коришћено јестиво уље и масноће, коришћено моторно уље као и грађевински отпад.

Обухвата:

 • сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити
 • сакупљање рециклабилних материјала
 • сакупљање отпада са јавних површина
 • сакупљање грађевинског отпада
 • сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак
 • сакупљање текстилног отпада
 • активности у трансфер станицама за неопасан отпад

Не обухвата:

 • скупљање опасног отпада, дел. 38.12
 • рад депонија за одлагање отпада који није опасан, дел. 38.21
 • рад постројења за сортирање и раздвајање мешаног отпада (на папирни, пластични итд.) намењеног за рециклажу, дел. 38.32

Обухвата сакупљање чврстог и отпада који није чврст, на пр. експлозивног, оксидирајућег, запаљивог, токсичног, надражујућег, канцерогеног, корозивног, заразног и других супстанци и препарата опасних по људско здравље и животну средину. Обухвата идентификацију, обраду, паковање и обележавање отпада за транспорт.

Обухвата:

 • сакупљање опасног отпада као што су:
  • коришћена моторна уља
  • биолошки опасан отпад
  • нуклеарни отпад
  • коришћене батерије
 • активности у трансфер станицама за опасан отпад

Не обухвата:

 • чишћење и санацију контаминираних објеката, минираних локација, земљишта, затим подземних вода, одстрањивање азбеста, дел. 39.00

 

Грана 38.2 - Третман и одлагање отпада

Обухвата одлагање, третман пре одлагања, за различите врсте отпада и на различите начине, као што је третман органског отпада у циљу одлагања, третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и др. контаминирани отпад; третман и одлагање радиоактивних отпада из болница, истоварање отпадака на земљу или у воду, закопавање или заоравање остатака; одлагање коришћене робе као фрижидера, да се елиминише штетан отпад, одлагање отпада насталог инсенерацијом или сагоревањем. Укључује и добијање енергије приликом процеса инсинерације.

Не обухвата:

 • - третман и одлагање отпадних вода, дел. 37.00
 • - поновно искоришћавање отпадног материјала, дел. 38.3

Обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

 • рад депонија неопасног отпада
 • одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компоста, замене за горива, биогас, пепео или други производи за даљу употребу.
 • третман органског отпада за одлагање

Не обухвата:

 • инсинерацију и спаљивање опасног отпада, дел. 38.22
 • рад постројења за сортирање мешовитог отпада као папир, пластика искоришћене лименке и метале за поновну употребу, дел. 38.32
 • деконтаминацију, чишћење земљишта, воде, одстрањивање опасног материја, дел. 39.00

Обухвата одлагање и третман пре одлагања, опасног отпада чврстог и који није чврст укључујући отпад који је експлозиван, оксидирајући, запаљив, токсичан, иритирајући, канцероген, корозиван, инфективан и друге супстанце и препарате опасне по људско здравље и животну средину.

Обухвата:

 • рад постројења за третман опасног отпада
 • третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираног отпада
 • инсинерација опасног отпада
 • одлагање искоришћених уређаја (нпр. фрижидера), из којих се потом одстрањују штетне материје
 • третман, одлагање и складиштење радиоактивног нуклеарног отпада, укључујући:
  • третман и одлагање радиоактивног отпада из болница
  • инкапсулација, припрема или други третман нуклеарног отпада због складиштења

Не обухвата:

 • поновну прераду нуклеарног горива, дел. 20.13
 • инсинерација неопасног отпада, дел. 38.21
 • деконтаминацију и чишћење земљишта и вода, одстрањивање опасних материја ради смањења загађености, дел. 39.00

 

Грана 38.3 - Поновна употреба материјала

Обухвата демонтажу олупина било које врсте (аутомобила, бродова, рачунара, телевизора и других уређаја) у циљу поновне употребе материјала.

Не обухвата:

 • одлагање искоришћене робе као фрижидера ради елиминисања штетног отпада, дел. 38.22
 • демонтажу аутомобила, бродова, рачунара, телевизора и осталих апарата у циљу поновне продаје коришћених делова, сектор Г

Обухвата прераду металног и неметалног отпада и отпадака и остатака у секундарне сировине, обично укључује физичке или хемијске процесе трансформације.

Такође укључује поновну употребу материјала из токова отпада у форми: 1) сепарације и разврставања материјала који се могу поновно употребити из токова неопасног отпада или 2) сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити, као папир, пластика, искоришћене лименке и метали у различите категорије.

Примери физичког или хемијског процеса трансформације:

 • механичко дробљење металног отпада из шкољке аутомобила, машине за прање веша, бицикла и сл.
 • механичко смањење великих гвоздених делова као железничких вагона
 • сечење металног отпада, старих неупотребљивих возила
 • друге методе механичког третмана ради смањења запремине, као што су сечење и пресовање
 • регенерисање метала из фотографских отпадака на пр. фиксира, фотографског папира и филма
 • регенерисање гуме, као што су коришћене гуме за производњу секундарних сировина
 • сортирање и пелетирање пластике за производњу секундарних сировина (за цеви, саксије палете и сл.)
 • прерада (чишћење, топљење, млевење) отпада од пластике или гуме у гранулате
 • дробљење, чишћење и сортирање стакла
 • дробљење, чишћење и сортирање других врста отпада, као што је грађевински отпад за добијање секундарних сировина
 • прерада употребљеног јестивог уља и масти ради добијања секундарних сировина
 • прерада осталих отпадака од хране, пића, дувана и других остатака у секундарне сировине.

Не обухвата:

 • производња готових производа из секундарних сировина, као што су: производња предива и влакана од остатака конфекцијске робе, производња пулпе из отпадног папира, протектирање гума или производња метала из металног отпада, који треба да буду разврстани у одговарајуће делатности (сектор Ц прерађивачка индустрија)
 • прерада отпада од нуклеарног горива, дел. 20.13
 • претапање отпада и остатака од гвожђа, дел. 24.10
 • поновна употреба отпада у процесу спаљивања или инсинерације, дел. 38.2
 • третман и одлагање неопасног отпада, дел. 38.21
 • третман органског отпада ради одлагања укључујући процес компостирања, дел. 38.21
 • добијање енергије током процеса инсинерације неопасног отпада, дел. 38.21
 • третман и одлагање радиоактивног отпада из болница итд., дел. 38.22
 • третман и одлагање токсичног и контаминираног отпада, дел. 38.22
 • трговина на велико отпацима и остацима, дел. 46.77

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла