Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti - Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 38 - Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Obuhvata sakupljanje, tretman i odlaganje otpada (otpadnih materija). Takođe obuhvata odvoženje otpada i obavljanje pripremnih radnji za tretman na pr. (razvrstavanje otpada u posebne tokove otpada).

 

Grana 38.1 - Skupljanje otpada

Obuhvata skupljanje kućnog (komunalnog) i komercijalnog otpada u kontejnere. To uključuje posebno sakupljanje otpada koji nije opasan od opasnog otpada, na pr. kućni otpad, korišćene baterije, korišćeno jestivo ulje i masnoće, korišćeno motorno ulje kao i građevinski otpad.

Obuhvata:

 • sakupljanje neopasnog čvrstog otpada (smeće) na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovno upotrebiti
 • sakupljanje reciklabilnih materijala
 • sakupljanje otpada sa javnih površina
 • sakupljanje građevinskog otpada
 • sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak
 • sakupljanje tekstilnog otpada
 • aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad

Ne obuhvata:

 • skupljanje opasnog otpada, del. 38.12
 • rad deponija za odlaganje otpada koji nije opasan, del. 38.21
 • rad postrojenja za sortiranje i razdvajanje mešanog otpada (na papirni, plastični itd.) namenjenog za reciklažu, del. 38.32

Obuhvata sakupljanje čvrstog i otpada koji nije čvrst, na pr. eksplozivnog, oksidirajućeg, zapaljivog, toksičnog, nadražujućeg, kancerogenog, korozivnog, zaraznog i drugih supstanci i preparata opasnih po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Obuhvata identifikaciju, obradu, pakovanje i obeležavanje otpada za transport.

Obuhvata:

 • sakupljanje opasnog otpada kao što su:
  • korišćena motorna ulja
  • biološki opasan otpad
  • nuklearni otpad
  • korišćene baterije
 • aktivnosti u transfer stanicama za opasan otpad

Ne obuhvata:

 • čišćenje i sanaciju kontaminiranih objekata, miniranih lokacija, zemljišta, zatim podzemnih voda, odstranjivanje azbesta, del. 39.00

 

Grana 38.2 - Tretman i odlaganje otpada

Obuhvata odlaganje, tretman pre odlaganja, za različite vrste otpada i na različite načine, kao što je tretman organskog otpada u cilju odlaganja, tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i dr. kontaminirani otpad; tretman i odlaganje radioaktivnih otpada iz bolnica, istovaranje otpadaka na zemlju ili u vodu, zakopavanje ili zaoravanje ostataka; odlaganje korišćene robe kao frižidera, da se eliminiše štetan otpad, odlaganje otpada nastalog inseneracijom ili sagorevanjem. Uključuje i dobijanje energije prilikom procesa insineracije.

Ne obuhvata:

 • - tretman i odlaganje otpadnih voda, del. 37.00
 • - ponovno iskorišćavanje otpadnog materijala, del. 38.3

Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja čvrstog i neopasnog otpada koji nije čvrst:

 • rad deponija neopasnog otpada
 • odlaganje (zbrinjavanje) neopasnog otpada spaljivanjem ili insineracijom ili drugim metodama, sa ili bez iskorišćavanja za proizvodnju električne energije ili pare, komposta, zamene za goriva, biogas, pepeo ili drugi proizvodi za dalju upotrebu.
 • tretman organskog otpada za odlaganje

Ne obuhvata:

 • insineraciju i spaljivanje opasnog otpada, del. 38.22
 • rad postrojenja za sortiranje mešovitog otpada kao papir, plastika iskorišćene limenke i metale za ponovnu upotrebu, del. 38.32
 • dekontaminaciju, čišćenje zemljišta, vode, odstranjivanje opasnog materija, del. 39.00

Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja, opasnog otpada čvrstog i koji nije čvrst uključujući otpad koji je eksplozivan, oksidirajući, zapaljiv, toksičan, iritirajući, kancerogen, korozivan, infektivan i druge supstance i preparate opasne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Obuhvata:

 • rad postrojenja za tretman opasnog otpada
 • tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i drugog kontaminiranog otpada
 • insineracija opasnog otpada
 • odlaganje iskorišćenih uređaja (npr. frižidera), iz kojih se potom odstranjuju štetne materije
 • tretman, odlaganje i skladištenje radioaktivnog nuklearnog otpada, uključujući:
  • tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica
  • inkapsulacija, priprema ili drugi tretman nuklearnog otpada zbog skladištenja

Ne obuhvata:

 • ponovnu preradu nuklearnog goriva, del. 20.13
 • insineracija neopasnog otpada, del. 38.21
 • dekontaminaciju i čišćenje zemljišta i voda, odstranjivanje opasnih materija radi smanjenja zagađenosti, del. 39.00

 

Grana 38.3 - Ponovna upotreba materijala

Obuhvata demontažu olupina bilo koje vrste (automobila, brodova, računara, televizora i drugih uređaja) u cilju ponovne upotrebe materijala.

Ne obuhvata:

 • odlaganje iskorišćene robe kao frižidera radi eliminisanja štetnog otpada, del. 38.22
 • demontažu automobila, brodova, računara, televizora i ostalih aparata u cilju ponovne prodaje korišćenih delova, sektor G

Obuhvata preradu metalnog i nemetalnog otpada i otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine, obično uključuje fizičke ili hemijske procese transformacije.

Takođe uključuje ponovnu upotrebu materijala iz tokova otpada u formi: 1) separacije i razvrstavanja materijala koji se mogu ponovno upotrebiti iz tokova neopasnog otpada ili 2) separacija i razvrstavanje mešovitog otpada koji se može ponovo upotrebiti, kao papir, plastika, iskorišćene limenke i metali u različite kategorije.

Primeri fizičkog ili hemijskog procesa transformacije:

 • mehaničko drobljenje metalnog otpada iz školjke automobila, mašine za pranje veša, bicikla i sl.
 • mehaničko smanjenje velikih gvozdenih delova kao železničkih vagona
 • sečenje metalnog otpada, starih neupotrebljivih vozila
 • druge metode mehaničkog tretmana radi smanjenja zapremine, kao što su sečenje i presovanje
 • regenerisanje metala iz fotografskih otpadaka na pr. fiksira, fotografskog papira i filma
 • regenerisanje gume, kao što su korišćene gume za proizvodnju sekundarnih sirovina
 • sortiranje i peletiranje plastike za proizvodnju sekundarnih sirovina (za cevi, saksije palete i sl.)
 • prerada (čišćenje, topljenje, mlevenje) otpada od plastike ili gume u granulate
 • drobljenje, čišćenje i sortiranje stakla
 • drobljenje, čišćenje i sortiranje drugih vrsta otpada, kao što je građevinski otpad za dobijanje sekundarnih sirovina
 • prerada upotrebljenog jestivog ulja i masti radi dobijanja sekundarnih sirovina
 • prerada ostalih otpadaka od hrane, pića, duvana i drugih ostataka u sekundarne sirovine.

Ne obuhvata:

 • proizvodnja gotovih proizvoda iz sekundarnih sirovina, kao što su: proizvodnja prediva i vlakana od ostataka konfekcijske robe, proizvodnja pulpe iz otpadnog papira, protektiranje guma ili proizvodnja metala iz metalnog otpada, koji treba da budu razvrstani u odgovarajuće delatnosti (sektor C prerađivačka industrija)
 • prerada otpada od nuklearnog goriva, del. 20.13
 • pretapanje otpada i ostataka od gvožđa, del. 24.10
 • ponovna upotreba otpada u procesu spaljivanja ili insineracije, del. 38.2
 • tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21
 • tretman organskog otpada radi odlaganja uključujući proces kompostiranja, del. 38.21
 • dobijanje energije tokom procesa insineracije neopasnog otpada, del. 38.21
 • tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica itd., del. 38.22
 • tretman i odlaganje toksičnog i kontaminiranog otpada, del. 38.22
 • trgovina na veliko otpacima i ostacima, del. 46.77

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla