Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti - Uklanjanje otpadnih voda
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 37 - Uklanjanje otpadnih voda

Obuhvata rad kanalizacionih sistema ili uređaja za različitu obradu vode, prečišćavanje otpadnih voda, skupljanje otpada iz vode, njegovo odstranjivanje i odlaganje.

 

Grana 37.0 - Uklanjanje otpadnih voda

Obuhvata:

  • rad kanalizacionih sistema i uređaja za obradu otpadnih voda
  • skupljanje i transport industrijskih, komunalnih i drugih otpadnih voda, kao i kišnice, korišćenjem kanalizacionih mreža, kolektora, pokretnih tankova ili drugih vidova transporta
  • pražnjenje i čišćenje septičkih jama i rezervoara, šahtova i kanalizacionih jama; održavanje hemijskih toaleta
  • obradu/prečišćavanje otpadnih voda (uključujući kanalizacione i industrijske otpadne vode i vodu iz bazena za kupanje) primenom fizičkih, hemijskih i bioloških procesa
  • održavanje i čišćenje odvodnih kanala i drenažu, uključujući i deblokiranje odvoda

Ne obuhvata:

  • dekontaminaciju površinskih i podzemnih voda na mestu zagađenja, del. 39.00
  • čišćenje i odgušivanje kanalizacionih cevi u zgradama, del. 43.22

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla