Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Е - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности - Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 39 - Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

Обухвата обезбеђивање услуга санације и рекултивације, као што су: чишћење контаминираних објеката и локација, земљишта, површинских и подземних вода.

 

Грана 39.0 - Санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом

Обухвата:

 • деконтаминацију земљишта и подземних вода на месту загађења коришћењем механичких, хемијских или биолошких метода
 • деконтаминацију индустријских постројења или локација, укључујући нуклеарна постројења и локације
 • деконтаминацију и чишћење површинских вода од загађења које је последица акцидента, као што је сакупљање загађивача или примена хемикалија
 • чишћење нафтних мрља и других загађивача на земљи, у површинским водама, у морима и океанима, укључујући и приобаље
 • одстарњивање/смањивање отровних материја, азбеста, оловних боја и других отровних материја
 • остало специјализовано чишћење и санирање животне средине

Не обухвата:

 • уништавање штеточина у пољопривреди, дел. 01.61
 • пречишћавање воде, дел. 36.00
 • третман и одлагање неопасног отпада, дел. 38.21
 • третман и одлагање опасног отпада, дел. 38.22
 • чишћење путева, прање улица и одстрањивање леда и снега, дел. 81.29

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла