Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Х - Саобраћај и складиштење - Копнени саобраћај и цевоводни транспорт
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 49 - Копнени саобраћај и цевоводни транспорт

Обухвата превоз путника и терета друмом и пругом, као и транспорт терета цевоводима.

 

Грана 49.1 - Железнички превоз путника, даљински и регионални

Обухвата:

 • превоз путника коришћењем железничких возних средстава између два града на дужим растојањима
 • превоз путника коришћењем железничких возних средстава на подручју једног региона
 • превоз путника колима за спавање или ручавање као саставног дела пословања превозника

Не обухвата:

 • превоз путника у градском и приградском превозу, дел. 49.31
 • делатност путничких терминала, дел. 52.21
 • активности у вези са железничком инфраструктуром; активности као што су мењање колосека и ранжирање, дел. 52.21
 • превоз путника колима за спавање или ручавање која нису саставни део пословања превозника, дел. 55.90 и 56.10

 

Грана 49.2 - Железнички превоз терета

Обухвата:

 • превоз терета на јавној железничкој инфраструктури и на индустријској железници
 • комбиновани превоз товарне јединице железницом, где се почетни или завршни део превозног пута обавља на кратком растојању друмским транспортом

Не обухвата:

 • складиштење, дел. 52.10
 • рад објеката и опреме на терминалу, дел. 52.21
 • активности у вези са железничком инфраструктуром; активности као што су мењање колосека и ранжирање, дел. 52.21.
 • манипулисање теретом, дел. 52.24

 

Грана 49.3 - Остали копнени превоз путника

Обухвата све остале активности у вези с копненим превозом путника, изузев превоза путника железницом. Међутим, овде је сврстан железнички превоз који се сматра градским односно приградским превозом.

Обухвата:

 • копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима
 • превоз до и од аеродрома и других путничких терминала

Овде се могу укључити и различити начини превоза као што су аутобуски, трамвајски, тролејбуски, превоз подземном железницом, превоз надземном железницом итд. Овај превоз се врши на редовним релацијама, према утврђеном реду вожње, што подразумева укрцавање и искрцавање путника на одређеним станицама.

Обухвата:

 • превоз успињачама, жичарама итд., ако су део система градског или приградског саобраћаја
 • превоз од града до аеродрома и од града до железничких станица

Не обухвата:

 • даљински превоз путника железницом, дел. 49.10

Обухвата:

 • такси превоз
 • остало изнајмљивање путничких возила с возачем

Обухвата:

 • остали превоз путника друмом:
  • редовни аутобуски међумесни превоз
  • ванредни превоз (чартер-превоз), нпр. у сврхе екскурзије, и остале повремене услуге превоза
  • превоз путника у оквиру простора који припада аеродрому
 • превоз успињачама, жичарама и ски-лифтовима ако нису део система градског или приградског саобраћаја
 • превоз школским аутобусима и аутобусима за превоз запослених
 • превоз путника возилима која вуку животиње

Не обухвата:

 • превоз колима хитне медицинске помоћи, дел. 86.90

 

Грана 49.4 - Друмски превоз терета и услуге пресељења

Обухвата све активности у вези са копненим превозом терета, осим превоза терета железничким саобраћајем.

Обухвата:

 • све активности у вези с превозом терета друмом:
  • превоз трупаца
  • превоз животиња
  • превоз расхлађеног терета
  • превоз тешког терета
  • превоз расутог терета, укључујући превоз камионима и цистернама, као и сакупљање млека с фарми
  • превоз аутомобила
  • превоз отпада и отпадних материјала, без скупљања и одлагања
  • изнајмљивање теретног возила с возачем
  • превоз терета возилима која вуку људи или животиње

Не обухвата:

 • превоз трупаца у шуми у оквиру активности сече, дел. 02.40
 • снабдевање водом помоћу камиона и цистерни, дел. 36.00
 • превоз отпада као саставни део активности скупљања отпада, дел. 38.11 и 38.12
 • рад терминалске опреме за руковање теретом, дел. 52.21
 • паковање у циљу припрема за транспорт, дел. 52.29
 • поштанске и курирске активности, дел. 53.10 и 53.20

Обухвата:

 • услуге пресељења пословних субјеката и домаћинстава друмским саобраћајем

 

Грана 49.5 - Цевоводни транспорт

Обухвата:

 • пренос гаса, течности, полутечних мешавина и осталог терета цевоводима
 • рад пумпних станица

Не обухвата:

 • дистрибуцију природног и индустријски добијеног гаса, воде или паре, дел. 35.22, 35.30 и 36.00
 • транспорт течности камионима, дел. 49.41

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла