Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Х - Саобраћај и складиштење - Складиштење и пратеће активности у саобраћају
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 52 - Складиштење и пратеће активности у саобраћају

Обухвата складиштење и пратеће активности у саобраћају као што су активности у оквиру транспортне инфраструктуре (нпр. аеродрома, лука, тунела, мостова итд.), активности транспортних агенција и манипулисање робом.

 

Грана 52.1 - Складиштење

Обухвата:

 • рад складишних и стоваришних објеката за све врсте терета, као што су:
  • силоси за житарице, стоваришта за различите терете, стоваришта-хладњаче и др.
 • складиштење и чување робе у слободним царинским зонама (страним трговинским зонама)
 • тренутно замрзавање у сврхе складиштења

Не обухвата:

 • паркиралишта за моторна возила, дел. 52.21
 • рад објеката и опреме за самостално складиштење и чување
 • изнајмљивање слободног простора, дел. 68.20

 

Грана 52.2 - Пратеће активности у саобраћају

Обухвата активности којима се прати и подржава превоз путника и терета, као што су оне у оквиру делова транспортне инфраструктуре, или манипулацију робом непосредно пре или после обављеног превоза или између појединих етапа превоза. Обухвата рад и одржавање свих транспортних објеката и опреме.

Обухвата:

 • активности у вези с копненим превозом путника, животиња или терета:
  • рад објеката и опреме на терминалима, као што су железничке и аутобуске станице и станице за манипулисање теретом
  • управљање железничком инфраструктуром (одржавање, организовање и регулисање железничког саобраћаја и обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре)
  • пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.
 • мењање колосека (скретање) и ранжирање
 • вучу возила и помоћ на путу
 • претварање гаса у течност у сврху превоза

Не обухвата:

 • манипулацију теретом, дел. 52.24

Обухвата:

 • активности у вези с превозом путника, животиња или терета у воденом саобраћају:
  • рад објеката и опреме на терминалима као што су луке и пристаништа
  • рад водених преводница и др.
  • навигацију, пилотажу и пристајање
  • спасавање, превожење тегљаницама и потисницама и др.
  • рад светионика

Не обухвата:

 • манипулацију теретом, дел. 52.24
 • рад марина, дел. 93.29

Обухвата:

 • активности у вези с превозом путника, животиња или робе ваздушним путем:
  • рад терминалских објеката као што су аеродромски терминали и др.
  • контролу аеродрома и ваздушног саобраћаја
  • рад земаљске службе на аеродромима и др.
 • противпожарну заштиту и одбрану на аеродромима

Не обухвата:

 • манипулацију теретом, дел. 52.24
 • делатност школа за летење, дел. 85.32 и 85.53

Обухвата:

 • утовар и истовар терета или пртљага путника без обзира на врсту саобраћајног средства којим је превоз извршен
 • утовар у бродове и истовар из њих
 • утовар у теретне железничке вагоне и истовар из њих

Не обухвата:

 • рад станичних објеката, дел. 52.21-52.23

Обухвата:

 • послове шпедиције
 • организовање превоза железничким, друмским, поморским или ваздушним путевима
 • организовање групних и индивидуалних пошиљки (укључујући преузимање и испоручивање, као и груписање пошиљки)
 • издавање и прибављање транспортних докумената и товарних листова
 • послове царинских заступника
 • послове поморских и авио-шпедитера
 • брокерске послове за бродски и авионски простор
 • руковање теретом, нпр. привремено паковање само у сврхе заштите робе током транзита, препакивање, узимање узорака и мерење тежине робе

Не обухвата:

 • курирске активности, дел. 53.20
 • осигурање саобраћајних средстава, дел. 65.12
 • делатност путничких агенција, дел. 79.11
 • делатност организатора путовања, дел. 79.12
 • помоћне туристичке активности, дел. 79.90

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла