Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор О - Државна управа и одбрана; Обавезно социјално осигурање
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Обухвата активности државне управе које обавља државна администрација. Обухвата доношење закона и судско тумачење закона и одговарајућих прописа, као и реализовање програма који су засновани на тим законима и прописима, законодавну власт, опорезивање, народну одбрану, јавни ред и безбедност, имиграционе услуге, спољне послове и обављање послове државне управе. Овај сектор такође обухвата обавезно социјално осигурање.

Припадност овом сектору не одређује се на основу самог законског или институционалног статуса, већ на основу карактера описаних активности.

Делатности које су класификоване на другом месту не припадају овом сектору, иако се њима баве државне институције. На пример, управљање школским системом (тј. прописи, контрола, наставни програми) припада овом сектору, али не и подучавање, које је сврстано у сектор П.

Затворске или војне болнице сврстане су у сектор Q. Поједине активности описане у овом сектору могу вршити невладине јединице.

 

Област 84 - Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

 

Грана 84.1 - Државна управа, економска и социјална политика

Обухвата администрацију уопште (нпр. извршна и законодавна власт, финансијска администрација и др. – на свим нивоима) и надзор у социјалној и економској области.

Обухвата:

 • законодавну и извршну власт државних органа на свим нивоима
 • вођење и надзор фискалних послова:
  • рад пореских органа
  • наплату царина и пореза и праћење примене пореских прописа
  • управу царина
 • извршење буџета и управљање јавним фондовима и дуговима:
  • прикупљање, наплаћивање и контролисање трошења новца
 • управљање истраживачко-развојном политиком и фондовима намењеним за те сврхе
 • управљање економским и друштвеним развојем и статистичким пословима на свим нивоима

Не обухвата:

 • управљање зградама које држава поседује или узима у закуп, дел. 68.2 и 68.3
 • управљање истраживањима и развојем усмереним на побољшање квалитета живота појединаца и фондовима намењеним за те сврхе, дел. 84.12
 • управљање истраживањима и развојем усмереним на побољшање економских активности и конкурентности, дел. 84.13
 • управљање истраживањима и развојем повезаним са одбраном и фондовима намењеним за те сврхе, дел. 84.22
 • рад државних архива, дел. 91.01

Обухвата:

 • управљање државним програмима чији је циљ побољшање квалитета живота појединаца: здравље, образовање, култура, спорт, рекреација, животна средина, становање и социјалне услуге, управљање истраживањима и развојем у овим областима и фондовима намењеним за те сврхе
 • спонзорисање културних и рекреативних делатности
 • расподела донација уметницима
 • управљање програмима за снабдевање водом за пиће
 • управљање програмима за прикупљање и изношење отпада
 • управљање програмима за заштиту животне средине
 • управљање стамбеним програмима

Не обухвата:

 • прикупљање, одстрањивање и рециклажу отпадака и отпадних вода, дел. 37, 38 и 39
 • обавезно социјално осигурање, дел. 84.30
 • делатност образовања, сектор П
 • делатност здравствене заштите становништва, дел. 86
 • делатност музеја и других културних установа, дел. 91
 • делатност државних библиотека и архива, дел. 91.01
 • спортске и друге рекреативне делатности, дел. 93

Обухвата:

 • државно управљање различитим економским областима и њихово уређење, укључујући и расподелу субвенција: пољопривреда, коришћење земљишта, енергетика и рударство, инфраструктура, саобраћај и везе, угоститељство и туризам, трговина на велико и мало
 • управљање истраживањима за унапређење економске делатности, управљање развојем, као и фондовима намењеним за те сврхе
 • управљање нуклеарним објектима
 • управљање општим пословима у области рада
 • примена мера регионалног развоја, нпр. мере за смањење незапослености
 • послови акредитације, утврђивање компетентности организација за обављање послова оцењивања усаглашености
 • послови стандардизације, доношење, објављивање, преиспитивање и повлачење стандарда

Не обухвата:

 • делатности истраживања и развоја, дел. 72

 

Грана 84.2 - Помоћне активности за функционисање државе

Ова грана обухвата спољне послове, послове одбране и очување јавног реда и безбедности.

Обухвата:

 • спољне послове, активности дипломатских и конзуларних представништава у иностранству или при међународним организацијама
 • руковођење службама за културу и информисање намењеним за ширење информација и културе изван државних граница
 • пружање помоћи страним земљама без обзира на то да ли се помоћ упућује преко међународних организација
 • пружање војне помоћи страним земљама
 • управљање спољном трговином, међународном финансијском и техничком помоћи

Не обухвата:

 • међународну заштиту лица избеглих са подручја захваћених катастрофом или конфликтним ситуацијама, дел. 88.99

Обухвата:

 • управљање, надзор и вођење војних одбрамбених послова за копнене и ваздушне одбрамбене снаге као што су:
  • борбене снаге копнене војске, ваздухопловства и противваздухопловне одбране
  • инжењерске, саобраћајне, комуникационе, обавештајне, материјалне, људске и друге неборбене снаге и команде
  • резервне и помоћне снаге одбрамбеног система
  • војна логистика (снабдевање опремом, средствима, намирницама и др.)
  • здравствена заштита војног особља
 • управљање и вођење цивилних одбрамбених снага
 • спровођење плана за непредвиђене ситуације и извођење вежби у које су укључене цивилне установе и становништво
 • управљање истраживањима и развојем који су повезани са одбраном, као и фондовима намењеним за те сврхе

Не обухвата:

 • активности истраживања и развоја, дел. 72
 • пружање војне помоћи страним земљама, дел. 84.21
 • обезбеђење хитног снабдевања у земљи у случају мирнодопских несрећа, дел. 84.24
 • образовање у војним школама, на факултетима и академијама, дел. 85.4
 • активности војних болница, дел. 86.10

Обухвата:

 • управљање судовима и рад судова за парничне, кривичне, управне, прекршајне и друге судске поступке, као и рад других правосудних органа, укључујући и јавно тужилаштво и заступника државних органа, органа територијалне аутономије и јединице локалне самоупрве
 • доношење судских одлука и тумачење закона
 • управљање заводима за извршење кривичних санкција

Не обухвата:

 • саветовање и заступање у кривичном поступку, грађанским и осталим споровима, дел. 69.10
 • активности затворских школа, дел. 85
 • активности затворских болница, дел. 86.10

Обухвата:

 • управљање редовним и резервним полицијским снагама и њихов рад, затим рад лучких, граничних и обалских стража и других специјалних полицијских снага, укључујући регулисање саобраћаја и регистрацију странаца, као и вођење евиденције о ухапшенима
 • обезбеђивање хитне набавке у земљи у случају мирнодопских несрећа

Не обухвата:

 • активности полицијских лабораторија, дел. 71.20
 • послове одбране, дел. 84.22

Обухвата:

 • гашење пожара и заштиту од пожара
 • управљање редовним и помоћним ватрогасним бригадама за заштиту од пожара и њихов рад, гашење пожара, спасавање људи и животиња, пружање помоћи у цивилним несрећама, приликом поплава, у саобраћајним несрећама итд.

Не обухвата:

 • шумску противпожарну службу ако она делатност не обавља самостално, дел. 02.40
 • гашење пожара на нафтним и гасним пољима, дел. 09.10
 • заштиту од пожара и гашење пожара на аеродромима ако се не обавља као самостална делатност, дел. 52.23

 

Грана 84.3 - Обавезно социјално осигурање

Обухвата:

 • финансирање обавезних програма социјалне заштите и управљање њима:
  • здравствено осигурање, осигурање од повреда на раду и осигурање незапослених
  • пензијско осигурање
  • програми који ублажавају губитак прихода током породиљског одсуства, привремене неспособности за рад, услед смрти супружника итд.

Не обухвата:

 • добровољно социјално осигурање, дел. 65.30
 • услуге социјалне помоћи и социјалног рада (без смештаја), дел. 88.10 и 88.99

почетак - сви сектори

 
Јоомла templateс бy а4јоомла