Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

Obuhvata fizičku ili hemijsku transformaciju materijala, supstanci ili komponenti u nove proizvode, iako se ovo ne može koristiti kao jedinstveni kriterijum za definisanje prerađivačke delatnosti (videti napomenu o obradi otpadaka koja sledi). Materijali, supstance ili komponente koji se transformišu jesu sirovine koje predstavljaju proizvode poljoprivrede, šumarstva, ribolova, vađenja ruda i kamena, kao i proizvode drugih prerađivačkih delatnosti. Suštinska promena, obnova ili rekonstrukcija robe, opšte gledano, smatra se prerađivačkom delatnošću.

Krajnji proizvod (autput) prerađivačke industrije može biti gotov, u smislu da je spreman za korišćenje ili potrošnju, ili polugotov, u smislu da postaje input za dalju industrijsku preradu. Npr. autput rafinisanja aluminijuma je input koji se koristi u primarnoj proizvodnji aluminijuma; primarni aluminijum je input za izvlačenje aluminijumske žice; aluminijumska žica je input za proizvodnju fabrikovanih proizvoda od žice.

Proizvodnja specijalizovanih delova i komponenti, kao i pribora uz mašine i opremu, svrstava se u istu klasu kao i proizvodnja mašina i opreme za koje su delovi i pribor namenjeni. Proizvodnja nespecijalizovanih delova i komponenti mašina i opreme (npr. motora, klipova, električnih motora, električnih sklopova, ventila, menjača, kugličnih ležajeva) svrstava se u odgovarajuću klasu proizvodnje bez obzira na mašine i opremu za koju se ovi proizvodi mogu upotrebiti. Međutim, izrada specijalizovanih komponenti i pribora livenjem u kalupe ili izvlačenjem plastičnih materijala uključena je u granu 22.2.

Sklapanje komponenti industrijskih proizvoda smatra se prerađivačkom industrijom i uključuje sklapanje proizvoda od onih iz sopstvene proizvodnje ili od onih koje su nabavljene.

Reciklaža otpada, tj. prerada otpada u sekundarne sirovine, klasifikovana je u granu 38.3. Sve dok podrazumeva fizičke ili hemijske transformacije ne smatra se delom prerađivačke industrije. Primarna svrha tih delatnosti jeste prerada ili obrada otpada i one su zato svrstane u sektor E. Međutim, proizvodnja novih gotovih proizvoda (za razliku od proizvodnje sekundarnih sirovina) svrstava se u prerađivačku industriju čak i ako se u tim procesima otpad koristi kao input. Na primer, proizvodnja srebra od filmskog otpada smatra se procesom prerađivačke industrije.

Specijalizovano održavanje i popravka industrijskih, komercijalnih i sličnih mašina i opreme u principu se svrstavaju u oblast 33. Međutim, popravka računara i proizvoda za ličnu upotrebu i korišćenje u domaćinstvu svrstana je u oblast 95, dok je popravka motornih vozila klasifikovana u oblast 45.
Instaliranje mašina i opreme, kada se obavlja kao specijalizovana delatnost, svrstava se u grupu 33.20.

Napomena

Granica između prerađivačke industrije i drugih delatnosti Klasifikacije nije jasno povučena. Generalno, aktivnosti koje se obavljaju u okviru prerađivačke industrije podrazumevaju transformaciju materijala u nove proizvode. Njihov autput je novi proizvod. Međutim, definicija toga šta čini novi proizvod može da bude subjektivna. Radi pojašnjenja, navodimo aktivnosti koje se prema Klasifikaciji smatraju prerađivačkom industrijom:

 • prerada sveže ribe (vađenje školjki iz ljušture i pravljenje fileta od riba), ali ne na ribarskim brodovima, del. 10.20
 • pasterizacija mleka i punjenje boca mlekom, del. 10.51
 • štamparske i prateće aktivnosti, del. 18.1
 • prerada kože, del. 15.11
 • zaštita drveta, del. 16.10
 • galvaniziranje, toplotna obrada metala i poliranje, del. 25.61
 • rekonstrukcija ili prerada mašina (npr. automobilski motori), del. 29.10
 • prerada automobilskih guma, del. 22.11

Nasuprot tome, postoje delatnosti/aktivnosti koje su, iako ponekad podrazumevaju procese transformacije, svrstane u druge oblasti Klasifikacije. To su:

 • seča drveća – sektor A
 • prerada poljoprivrednih proizvoda – sektor A
 • prerada ruda i drugih minerala – sektor B
 • građevinska izgradnja i prateće operacije koje se izvode na gradilištima – sektor F
 • pakovanje, prepakivanje ili pakovanje u boce proizvoda kao što su alkoholna pića ili hemikalije; sortiranje otpada; mešanje boja prema narudžbini kupaca; sečenje metala prema nalogu kupaca, čime se stvara modifikovana verzija istog proizvoda – sektor G

 

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla