Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Штампање и умножавање аудио и видео записа
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 18 - Штампање и умножавање аудио и видео записа

Обухвата штампање производа као што су часописи, књиге, периодичне публикације, пословни обрасци, честитке и други материјал, као и с тим повезане помоћне активности, нпр. повезивање књига, израда графичких матрица, припрема података за штампу итд. Процеси који се користе у штампању укључују велики број метода за пренос садржаја с матрице или екрана на медијум кроз литографско, гравирно, екранско или флексографско штампање.

Крајњи штампани производ (повезана и укоричена књига, графичка матрица, компјутерска дискета или датотека) скоро увек представља производ тих поступака.

У штампарство такође спадају и различите методе преноса слика са графичке матрице, екрана или рачунарске датотеке на медије као што су папир, пластика, метал, текстилни производи или дрво. Најзначајнији пренос слика је са графичке матрице или слике са екрана на медије (литографија, гравура, висока штампа, дубока штампа, ситоштампа итд.). Све се чешће користи нова технологија  при којој рачунарски програм непосредно управља машином за штампање, као и нова електростатична и друга опрема (дигитално или немеханичко штампање).

Иако штампање и издавање може обављати иста јединица (новински издавач, на пример), све је ређи случај да се те различите делатности обављају на истој физичкој локацији.

Овај сектор обухвата и умножавање снимљених носилаца записа, нпр. плоча, ЦД-ова, ДВД-ова, видео-касета и сл.

Не обухвата издавачку делатност, одсек Ј.

 

Грана 18.1 - Штампање и штампарске услуге

Обухвата штампање новина, књига, периодичних публикација, пословних образаца, честитки и других материјала, и операције повезане са штампањем као што су повезивање књига, израда графичких матрица и припрема података за штампу. Штампање се може обављати различитим техникама и на разним материјалима.

Обухвата:

 • штампање новина и других периодичних публикација које излазе најмање четири пута недељно

Не обухвата:

 • издавање штампаних материјала, дел. 58.1
 • фотокопирање докумената, дел. 82.19

Обухвата:

 • штампање магазина и других периодичних публикација које излазе мање од четири пута недељно
 • штампање књига и брошура, нотних свезака, мапа, атласа, плаката, карата за играње, рекламних каталога, проспеката и других штампаних реклама, поштанских и таксених марака, докумената о власништву, чекова и других вредносних папира,  регистара, албума, дневника, календара, пословних формулара и других комерцијалних материјала, личних трајних папирних докумената и других штампаних материјала, штампаних на штампарским машинама помоћу отисака, офсет машинама, машинама за фотогравирање, флексографским машинама и другим штампарским машинама, на машинама за умножавање, рачунарским штампачима и фотокопирним и термокопирним апаратима;
 • штампање етикета, „паметних“ картица и налепница
 • директно штампање на текстилу, дрвету, керамици, металу, стаклу и пластици (нпр. на кесама)

Не обухвата:

 • штампање свиле на текстилу и одевним предметима, дел. 13.30
 • производњу канцеларијских и школских потрепштина као што су свеске, нотеси, роковници и обрасци, дел. 17.23
 • издавачку делатност, дел. 58.1
 • фотокопирање, дел. 82.19

Обухвата:

 • -делатност уношења података: припремање штампарских облика, подешавање изгледа текста и слике, улазних података, укључујући скенирање и препознавање оптичких обележја, електронског изгледа, слагање текста и слике на филм, фотографски и обичан папир, унос података за штампу, укључујући скенирање и оптичко читање
 • обликовање докумената и друге припремне операције за штампу
 • припрему дигиталних података, увеличавање, избор, повезивање података на магнетним медијима
 • припрему и обраду података за мултимедијску употребу
 • рачунарско обликовање производа за штампу
 • припрему штампаних састава за све врсте штампе (флексографске, пластичне, фотополимерне, полимерне и литографске плоче, сита и шаблони)
 • припрему за рељефно штампање
 • гравирање и урезивање цилиндара и плоча за гравуре
 • припрему литографичких плоча
 • графичке радове као што су утискивање Брајевог писма или рељефне штампе, бушење, перфорирање, ламинирање, убацивање, утискивање и сл.
 • производњу репрографских производа
 • обликовање штампаних производа, корекција и сл.

Не обухвата:

 • специјализоване дизајнерске делатности, дел. 74.10

Обухвата:

 • завршне поступке после штампе, повезивање књига, брошура, магазина и каталога различитим технолошким поступцима, сечење, пресавијање, коричење, финално повезивање (и пластиком)
 • припрему и израду главног пројекта, скица, узорака, макета и других репрографских производа
 • завршне радове на слагању штампаних листова у књиге, брошуре, магазине, каталоге и др., који се обављају савијањем, састављањем, прошивањем, туткалисањем, лепљењем, опшивањем и др.; злато-тисак
 • завршне радове на штампаном папиру или картону као што су пословни формулари, етикете, календари, рекламни материјали, проспекти и др., који се обављају савијањем, лепљењем, бушењем, перфорирањем, моделирањем у рељефу, превлачењем пластиком и др.
 • завршне радове на ЦД-овима и ДВД-овима
 • остале завршне радове (бојење, утискивање, маркирање)
 • завршне поштанске услуге (стандардизовање и припрема коверата)

 

Грана 18.2 - Умножавање снимљених записа

Обухвата:

 • умножавање звучних записа
 • умножавање филмских и других видео-записа са мастера
 • умножавање софтвера и података са мастера на ЦД-ове и траке

Не обухвата:

 • умножавање штампаног материјала, дел. 18.11 и 18.12
 • издавање софтвера (рачунарских програмских пакета), дел. 58.2
 • продукцију и дистрибуцију филмова, видео-записа и пребацивање на ДВД и остале медије, дел. 59.11-59.13
 • умножавање филмова за јавну дистрибуцију, дел. 59.12
 • производњу мастера за грамофонске плоче или аудио-материјал, дел. 59.20

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла