Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 18 - Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Obuhvata štampanje proizvoda kao što su časopisi, knjige, periodične publikacije, poslovni obrasci, čestitke i drugi materijal, kao i s tim povezane pomoćne aktivnosti, npr. povezivanje knjiga, izrada grafičkih matrica, priprema podataka za štampu itd. Procesi koji se koriste u štampanju uključuju veliki broj metoda za prenos sadržaja s matrice ili ekrana na medijum kroz litografsko, gravirno, ekransko ili fleksografsko štampanje.

Krajnji štampani proizvod (povezana i ukoričena knjiga, grafička matrica, kompjuterska disketa ili datoteka) skoro uvek predstavlja proizvod tih postupaka.

U štamparstvo takođe spadaju i različite metode prenosa slika sa grafičke matrice, ekrana ili računarske datoteke na medije kao što su papir, plastika, metal, tekstilni proizvodi ili drvo. Najznačajniji prenos slika je sa grafičke matrice ili slike sa ekrana na medije (litografija, gravura, visoka štampa, duboka štampa, sitoštampa itd.). Sve se češće koristi nova tehnologija  pri kojoj računarski program neposredno upravlja mašinom za štampanje, kao i nova elektrostatična i druga oprema (digitalno ili nemehaničko štampanje).

Iako štampanje i izdavanje može obavljati ista jedinica (novinski izdavač, na primer), sve je ređi slučaj da se te različite delatnosti obavljaju na istoj fizičkoj lokaciji.

Ovaj sektor obuhvata i umnožavanje snimljenih nosilaca zapisa, npr. ploča, CD-ova, DVD-ova, video-kaseta i sl.

Ne obuhvata izdavačku delatnost, odsek J.

 

Grana 18.1 - Štampanje i štamparske usluge

Obuhvata štampanje novina, knjiga, periodičnih publikacija, poslovnih obrazaca, čestitki i drugih materijala, i operacije povezane sa štampanjem kao što su povezivanje knjiga, izrada grafičkih matrica i priprema podataka za štampu. Štampanje se može obavljati različitim tehnikama i na raznim materijalima.

Obuhvata:

 • štampanje novina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno

Ne obuhvata:

 • izdavanje štampanih materijala, del. 58.1
 • fotokopiranje dokumenata, del. 82.19

Obuhvata:

 • štampanje magazina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze manje od četiri puta nedeljno
 • štampanje knjiga i brošura, notnih svezaka, mapa, atlasa, plakata, karata za igranje, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, poštanskih i taksenih maraka, dokumenata o vlasništvu, čekova i drugih vrednosnih papira,  registara, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala, ličnih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala, štampanih na štamparskim mašinama pomoću otisaka, ofset mašinama, mašinama za fotograviranje, fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama, na mašinama za umnožavanje, računarskim štampačima i fotokopirnim i termokopirnim aparatima;
 • štampanje etiketa, „pametnih“ kartica i nalepnica
 • direktno štampanje na tekstilu, drvetu, keramici, metalu, staklu i plastici (npr. na kesama)

Ne obuhvata:

 • štampanje svile na tekstilu i odevnim predmetima, del. 13.30
 • proizvodnju kancelarijskih i školskih potrepština kao što su sveske, notesi, rokovnici i obrasci, del. 17.23
 • izdavačku delatnost, del. 58.1
 • fotokopiranje, del. 82.19

Obuhvata:

 • -delatnost unošenja podataka: pripremanje štamparskih oblika, podešavanje izgleda teksta i slike, ulaznih podataka, uključujući skeniranje i prepoznavanje optičkih obeležja, elektronskog izgleda, slaganje teksta i slike na film, fotografski i običan papir, unos podataka za štampu, uključujući skeniranje i optičko čitanje
 • oblikovanje dokumenata i druge pripremne operacije za štampu
 • pripremu digitalnih podataka, uveličavanje, izbor, povezivanje podataka na magnetnim medijima
 • pripremu i obradu podataka za multimedijsku upotrebu
 • računarsko oblikovanje proizvoda za štampu
 • pripremu štampanih sastava za sve vrste štampe (fleksografske, plastične, fotopolimerne, polimerne i litografske ploče, sita i šabloni)
 • pripremu za reljefno štampanje
 • graviranje i urezivanje cilindara i ploča za gravure
 • pripremu litografičkih ploča
 • grafičke radove kao što su utiskivanje Brajevog pisma ili reljefne štampe, bušenje, perforiranje, laminiranje, ubacivanje, utiskivanje i sl.
 • proizvodnju reprografskih proizvoda
 • oblikovanje štampanih proizvoda, korekcija i sl.

Ne obuhvata:

 • specijalizovane dizajnerske delatnosti, del. 74.10

Obuhvata:

 • završne postupke posle štampe, povezivanje knjiga, brošura, magazina i kataloga različitim tehnološkim postupcima, sečenje, presavijanje, koričenje, finalno povezivanje (i plastikom)
 • pripremu i izradu glavnog projekta, skica, uzoraka, maketa i drugih reprografskih proizvoda
 • završne radove na slaganju štampanih listova u knjige, brošure, magazine, kataloge i dr., koji se obavljaju savijanjem, sastavljanjem, prošivanjem, tutkalisanjem, lepljenjem, opšivanjem i dr.; zlato-tisak
 • završne radove na štampanom papiru ili kartonu kao što su poslovni formulari, etikete, kalendari, reklamni materijali, prospekti i dr., koji se obavljaju savijanjem, lepljenjem, bušenjem, perforiranjem, modeliranjem u reljefu, prevlačenjem plastikom i dr.
 • završne radove na CD-ovima i DVD-ovima
 • ostale završne radove (bojenje, utiskivanje, markiranje)
 • završne poštanske usluge (standardizovanje i priprema koverata)

 

Grana 18.2 - Umnožavanje snimljenih zapisa

Obuhvata:

 • umnožavanje zvučnih zapisa
 • umnožavanje filmskih i drugih video-zapisa sa mastera
 • umnožavanje softvera i podataka sa mastera na CD-ove i trake

Ne obuhvata:

 • umnožavanje štampanog materijala, del. 18.11 i 18.12
 • izdavanje softvera (računarskih programskih paketa), del. 58.2
 • produkciju i distribuciju filmova, video-zapisa i prebacivanje na DVD i ostale medije, del. 59.11-59.13
 • umnožavanje filmova za javnu distribuciju, del. 59.12
 • proizvodnju mastera za gramofonske ploče ili audio-materijal, del. 59.20

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla