Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 20 - Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Obuhvata preradu organskih i neorganskih sirovina primenom hemijskih procesa. Ovde razlikujemo proizvodnju osnovnih hemikalija, koje čine prvu grupu, i proizvodnju međufaznih i konačnih proizvoda, koji čine preostale industrijske grupe, a proizvedeni su daljom preradom osnovnih hemikalija.

 

Grana 20.1 - Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa

Obuhvata  proizvodnju osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa u primarnim oblicima.

Obuhvata:

 • proizvodnju tečnih ili komprimiranih industrijskih ili medicinskih gasova:
  • pojedinačnih gasova
  • tečnog ili komprimovanog vazduha
  • rashladnih gasova
  • mešanih industrijskih gasova
  • inertnih gasova kao što je ugljen-dioksid
  • gasova za izolaciju i dr.

Ne obuhvata:

 • vađenje metana, etana, propana ili butana, del. 06.20
 • proizvodnju gorivih gasova kao što su etan, propan i butan u rafinerijama nafte, del. 19.20
 • proizvodnju gasova iz uglja, otpada i dr., del. 35.21

Obuhvata:

 • proizvodnju sredstava za spravljanje boja i pigmenata bilo kog porekla, u osnovnom obliku ili kao koncentrat
 • proizvodnju produkata koji se koriste kao fluorescentni agensi  ili luminoscenti

Ne obuhvata:

 • proizvodnju pripremljenih boja i pigmenata, del. 20.30

Obuhvata proizvodnju hemikalija primenom osnovnih procesa. Izlaz iz ovih procesa obično predstavljaju odvojeni hemijski elementi ili odvojena hemijski definisana jedinjenja.

Obuhvata:

 • proizvodnju hemijskih elemenata (osim industrijskih gasova i osnovnih metala)
 • proizvodnju neorganskih kiselina, osim azotne kiseline
 • proizvodnju alkalija, luga i drugih neorganskih baza, osim amonijaka
 • proizvodnju ostalih neorganskih jedinjenja
 • prženje gvozdenih pirita
 • proizvodnju destilovane vode
 • proizvodnju obogaćenog urana i torijuma

Ne obuhvata:

 • proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
 • proizvodnju azotnih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15
 • proizvodnju amonijaka, del. 20.15
 • proizvodnju nitrita i nitrata kalijuma, del. 20.15
 • proizvodnju amonijum-karbonata, del. 20.15
 • proizvodnju aromatizovane destilovane vode, del. 20.53
 • proizvodnju osnovnih metala (pogledati oblast 24)

Obuhvata proizvodnju hemikalija korišćenjem osnovnih procesa kao što su toplotno razbijanje i destilacija. Izlaz iz ovih procesa obično predstavljaju odvojeni hemijski elementi ili odvojena hemijski definisana jedinjenja.

Obuhvata:

 • proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija:
  • zasićenih i nezasićenih acikličnih ugljovodonika
  • zasićenih i nezasićenih cikličnih ugljovodonika
  • acikličnog i cikličnog alkohola, uključujući sintetičke etil-alkohole
  • monokarbonskih i polikarbonskih kiselina, uključujući sirćetnu kiselinu
  • ostalih jedinjenja s kiseoničnom grupom, uključujući aldehide, ketone, hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoničnim grupama
  • organskih jedinjenja sa azotnom grupom, uključujući amine
  • ostalih organskih jedinjenja, uključujući proizvode suve destilacije drveta (npr. drveni ugljen) i dr.
 • proizvodnju sintetičkih aromatičnih proizvoda
 • proizvodnju katrana iz uglja
 • proizvodnju sirila
 • proizvodnju sintetičkog glicerina[/spoler]

Ne obuhvata:

 • proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima, del. 20.16
 • proizvodnju sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima, del. 20.17
 • proizvodnju sirovog glicerina, del. 20.41
 • proizvodnju prirodnih eteričnih ulja, del. 20.53
 • proizvodnju salicilne i acetilsalicilne kiseline, del. 21.10

Obuhvata:

 • proizvodnju veštačkih đubriva:
  • prostih ili složenih azotnih, fosfornih ili kalijumovih veštačkih đubriva
  • uree, sirovih prirodnih fosfata i sirove prirodne kalijumove soli
 • proizvodnju azotnih jedinjenja:
  • azotne kiseline i sulfoazotne kiseline, amonijaka, amonijum-hlorida, nitrita i nitrata kalijuma, triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata
 • proizvodnju zemlje za gajenje cveća, sa tresetom kao glavnim sastojkom
 • proizvodnju mešavina zemlje za gajenje cveća, napravljenih od prirodne zemlje, peska, gline i minerala

Ne obuhvata:

 • vađenje guana, del. 08.91
 • proizvodnju agrohemijskih proizvoda kao što su pesticidi, del. 20.20

Obuhvata proizvodnju smole, plastičnih masa i nevulkanizovanih termoplastičnih elastomera i mešavina smole po narudžbini kupca, kao i proizvodnju sintetičke smole na nestandardan način:

 • proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima:
  • polimera, uključujući polimere etilena, propilena, stirola, vinilhlorida, vinilacetata, vinildenhlorida, vinilalkohola i akrilata
  • poliamida
  • fenolne i epoksidne smole i poliuretana
  • alkidne i poliesterske smole i polietra
  • silikona
  • izmenjivača jona na bazi polimera i dr.
 • proizvodnju celuloze i hemijskih derivata celuloze

Ne obuhvata:

 • proizvodnju veštačkih i sintetičkih vlakana, filamenata i prediva, del. 20.60
 • drobljenje otpadaka od plastičnih masa, del. 38.32

Obuhvata proizvodnju:

 • sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova i traka
 • mešavina sintetičkog kaučuka i prirodnog kaučuka ili kaučuku sličnih guma (npr. balata)

 

Grana 20.2 - Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

buhvata proizvodnju:

 • insekticida, rodenticida, fungicida, herbicida i akaricida
 • sredstva protiv klijanja i sredstva  za regulaciju rasta biljaka
 • hemikalija za poljoprivredu
 • biocidni proizvoda
 • dezinfekcionih sredstava za korišćenje u poljoprivredi i druge načine korišćenja

Ne obuhvata:

 • proizvodnju sirila, del. 20.14
 • proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15
 • proizvodnju sredstava za čišćenje koja nemaju biocidno dejstvo, del. 20.41

 

Gran 20.3 - Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Obuhvata proizvodnju:

 • boja, lakova, emajla i lak-boja
 • pripremljenih pigmenata, neprovidnih boja i boja
 • pripremljenih sredstava za zamućivanje i bojenje, staklastog emajla, glazura, prevlaka i sličnih preparata
 • kitova
 • zaptivnih smesa i sličnih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr.)
 • složenih organskih rastvarača i razređivača
 • pripremljenih sredstava za skidanje boja, lakova i dr.
 • grafičkih boja

Ne obuhvata proizvodnju:

 • boja i pigmenata, del. 20.12
 • mastila i tuševa za pisanje i crtanje, del. 20.59

 

Grana 20.4 - Proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata

Obuhvata proizvodnju:

 • deterdženata u čvrstom i tečnom stanju
 • surfaktanata
 • sapuna (osim kozmetičkih)
 • sirovog glicerina
 • pomoćnih sredstava za pranje (pretpranje, ispiranje i izbeljivanje)
 • drugih sredstava za čišćenje
 • sredstava za parfimisanje i dezodorisanje prostorija
 • sredstava za poliranje:
  • veštačkih voskova i sredstava na bazi voskova
  • politura i krema za kožu
  • politura i krema za drvo
  • politura i krema za karoserije, staklo i metal
  • drugih sredstava za poliranje

Ne obuhvata proizvodnju:

 • čistih hemijskih jedinjenja, del. 20.13 i 20.14
 • sintetičkog glicerina iz naftnih derivata, del. 20.14
 • kozmetičkih sapuna, del. 20.42

Obuhvata proizvodnju:

 • parfema i toaletnih preparata:
  • parfema i toaletnih voda
  • preparata za ulepšavanje i šminkanje
  • preparata za zaštitu od sunca i preparata za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju
  • preparata za manikir i pedikir
  • šampona i lakova za kosu, preparata za kovrdžanje i ispravljanje kose
  • pasti za zube i preparata za oralnu higijenu, uključujući  preparate za pričvršćivanje zubnih proteza
  • preparata za brijanje, uključujući preparate za upotrebu pre i posle brijanja
  • dezodoransa i soli za kupanje
  • depilatora i dr.
 • kozmetičkih sapuna

Ne obuhvata:

 • ekstrakciju i prečišćavanje prirodnih eteričnih ulja, del. 20.53
 • proizvodnju sredstava koja imaju biocidno dejstvo, del. 20.20

 

Grana 20.5 - Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

Obuhvata proizvodnju eksploziva, pirotehničkih sredstava, sredstava za lepljenje, eteričnih ulja i ostalih hemijskih proizvoda, fotografskih hemikalija (uključujući filmove i fotoosetljivi papir), složenih dijagnostičkih preparata itd.

Obuhvata proizvodnju:

 • baruta
 • eksploziva i pirotehničkih proizvoda, uključujući inicijalne kapisle, detonatore, signalne rakete i sl.
 • šibica

Obuhvata:

 • proizvodnju tutkala i njegovih derivata, lepkova i pripremljenih lepila, uključujući i lepljiva sredstva na bazi gume

Ne obuhvata:

 • proizvodnju želatina i njegovih derivata, del. 20.59

Obuhvata proizvodnju:

 • ekstrakata iz prirodnih aromatičnih proizvoda
 • rezinoida od biljnih i životinjskih ekstrakata, balzama i sl.
 • mešavina eteričnih ulja i prirodnih ili drugih aromatičnih proizvoda za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda

Ne obuhvata proizvodnju:

 • sintetičkih aromatičnih proizvoda, del. 20.14
 • parfema i toaletnih preparata, del. 20.42

Obuhvata proizvodnju:

 • fotografskih ploča, filmova, papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala
 • hemijskih preparata za fotografske svrhe
 • želatina i njegovih derivata
 • različitih hemijskih proizvoda:
  • peptona i njihovih derivata i drugih proteinskih supstanci i njihovih derivata
  • hemijski modifikovanih ulja i masti
  • sredstava za dovršavanje tekstila i kože, apretiranje i dr.
  • praha i pasti za zavarivanje, tvrdo ili meko lemljenje
  • sredstava za odmašćivanje (dekapiranje) metala
  • pripremljenih aditiva za cement
  • aktivnog uglja, dodataka mazivim uljima, ubrzivača za gumu, katalizatora i drugih hemijskih proizvoda za upotrebu u industriji
  • antidetonatora i antifriz-preparata
  • tečnosti za hidraulične prenose
  • složenih laboratorijskih i dijagnostičkih preparata i dr.
 • mastila i tuša

Ne obuhvata proizvodnju:

 • na veliko hemijski čistih jedinjenja, del. 20.13 i 20.14
 • destilovane vode, del. 20.13
 • drugih organskih osnovnih hemikalija, del. 20.14
 • grafičkih boja, del. 20.30
 • bitumenske mase za asfaltiranje puteva, del. 23.99

 

Grana 20.6 - Proizvodnja veštačkih vlakana

Obuhvata proizvodnju:

 • veštačkih filamenata
 • veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih, nečešljanih niti na drugi način pripremanih za predenje
 • veštačkih jednožičnih prediva, uključujući i predivo visokog stepena čvrstoće i teksturirana prediva
 • veštačkih monofilamenata ili traka

Ne obuhvata:

 • predenje veštačkih vlakana, del. 13.10
 • proizvodnju konca za šivenje od veštačkih filamenata, del. 13.10

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla