Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Поправка и монтажа машина и опреме
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 33 - Поправка и монтажа машина и опреме

Обухвата специјализовану поправку производа произведених у сектору прерађивачке индустрије с циљем да се машине, опрема и други производи доведу у функционално стање. Укључено је обезбеђивање генералног сервисирања и рутинског одржавања поменутих производа ради њиховог ефикасног рада и спречавања хаварија и непотребних поправки.

Ова област укључује само активности специјализоване поправке и одржавања. Велики део поправки такође обављају произвођачи машина, опреме и других производа, и у том случају се јединице ангажоване за те поправке и производне активности разврставају у складу са принципом додате вредности. На тај начин, ове комбиноване активности често се повезују са стварањем производа. Исти се принцип примењује код комбиноване трговине и поправке.

Реконструкција или прерада машина и опреме сматра се активношћу прерађивачке индустрије и укључена је у друге делатности овог сектора.

Поправка и одржавање производа који се користе као инвестициона опрема и као производи широке потрошње у принципу се класификују као поправка и одржавање предмета за домаћинство (нпр. поправка кућног намештаја, 95.24).

У ову област такође је укључена специјализована инсталација машина. Међутим, инсталација опреме која је саставни део зграда или сличних грађевина (нпр. постављање електричне инсталације, инсталирање лифтова или уређаја за климатизацију) сврстава се у сектор Грађевинарство.

Не обухвата:

 • чишћење индустријске опреме, дел. 81.22
 • поправку и одржавање рачунара и комуникационе опреме, дел. 95.1
 • поправку и одржавање предмета за домаћинство, дел. 95.2

 

Грана 33.1 - Поправка металних производа, машина и опреме

Обухвата специјализовану поправку металних производа, машина и опреме произведених у оквиру прерађивачке индустрије.

Обухваћено је опште или редовно одржавање (тј. сервисирање) тих производа како би се осигурао њихов даљи рад и спречило њихово кварење.

Не обухвата:

 • прераду или поновну производњу машина и опреме, дел. 25-31
 • чишћење индустријских машина, дел. 81.22
 • поправку и одржавање рачунара и комуникационе опреме, дел. 95.1
 • поправку и одржавање кућних апарата, дел. 95.2

Обухвата поправку и одржавање израђених металних производа из области 25:

 • поправку металних цистерни, резервоара и контејнера
 • поправку и одржавање цеви и цевних инсталација
 • поправку заваривањем и лемљењем
 • поправку и одржавање парних котлова и њима припадајућих уређаја: кондензатора, економизатора, грејача, колектора паре и акумулатора
 • поправку и одржавање нуклеарних реактора, осим сепаратора изотопа
 • поправку и одржавање делова бродских парних котлова и направа за загревање и централно грејање
 • поправку и одржавање оружја и борбене опреме (укључује поправку спортских и рекреативних пиштоља)
 • поправку и одржавање шопинг-колица

Не обухвата:

 • оштрење сечива и тестера, дел. 33.12
 • поправку цевних инсталација система за централно загревање, дел. 43.22
 • поправку механичких направа за закључавање, сефова итд., дел. 80.20
 • поправку система за надзор и заштиту, дел. 80.20

Обухвата поправку и одржавање индустријских машина и опреме − оштрење или инсталирање, замена сечива и тестера у комерцијалним и индустријским машинама, или услуге заваривања (аутоматско, опште); поправку пољопривредних и других машина и опреме тешке индустрије, машинских алатки, комерцијалне опреме за хлађење, грађевинске опреме и рударских машина и сличних машина и опреме из области 28:

 • поправку и одржавање немоторних машина за возила
 • поправку и одржавање пумпи, компресора и сличних уређаја
 • поправку и одржавање машина које користе флуидну енергију
 • поправку вентила
 • поправку зупчаника и других преносника
 • поправку и одржавање индустријских пећи
 • поправку и одржавање уређаја за дизање и преношење, укључујући лифтове и покретне степенице
 • поправку и одржавање индустријских направа за хлађење и опреме за прочишћавање ваздуха
 • поправку и одржавање општих машина комерцијалног типа
 • поправку и одржавање ручних машина на струју
 • поправку и одржавање машина и помоћних делова за сечење и обликовање метала
 • поправку и одржавање машина опште намене
 • поправку и одржавање трактора за пољопривреду
 • поправку и одржавање машина за пољопривреду и шумарство
 • поправку и одржавање металуршких машина
 • поправку и одржавање машина за обраду хране, пића и дувана
 • поправку и одржавање машина за текстилну индустрију, производњу коже
 • поправку и одржавање машина за индустрију папира
 • поправку и одржавање машина за индустрију пластике и гуме
 • поправку и одржавање осталих машина за посебне сврхе из области 28
 • поправку и одржавање направа за мерење
 • поправку и одржавање аутомата
 • поправку и одржавање регистарских каса
 • поправку и одржавање машина за фотокопирање
 • поправку и одржавање рачунских машина, електронских или неелектронских
 • поправку и одржавање писаћих машина
 • поправку и одржавање преса за плоче иверице и слично
 • поправку и одржавање машина и апарата за заваривање и лемљење

Не обухвата:

 • поправку и одржавање пећи и других грејних уређаја, дел. 43.22
 • уграђивање пећи и других грејних уређаја, дел. 43.22
 • поправку рачунара, дел. 95.11

Обухвата поправку и одржавање производа из дел. 26.5, 26.6 и 26.7, осим оних који се сматрају производима за домаћинства.

Обухвата поправку и одржавање мерних, контролних, истраживачких, навигацоних и контролних уређаја из гране 26.5:

 • поправку и одржавање инструмената за летелице
 • поправку и одржавање уређаја за тестирање аутомобилских испусних гасова
 • поправку и одржавање метеоролошких инструмената
 • поправку и одржавање опреме за испитивање физичких, електричних и хемијских карактеристика
 • поправку и одржавање мерних, контролних, истраживачких, навигационих и других инструмената
 • поправку и одржавање инструмената за откривање и праћење радијације

Обухвата поправку и одржавање ласерске, електромедицинске и електротерапеутске опреме из гране 26.6:

 • поправку и одржавање апарата за магнетну резонанцу, ултразвучних апарата, пејсмејкера, слушних апарата, апарата за електрокардиографију, ендоскопију, зрачење и др.

Обухвата поправку и одржавање оптичких инструмената из гране 26.7, као што су: двогледи, микроскопи (осим електронских и протонских), телескопи, призме, сочива (осим офталмолошких), као и фотографске опреме и уређаја ако су намењени за професионалну употребу.

Не обухвата:

 • поправку и одржавање опреме за фотокопирање, дел. 33.12
 • поправку и одржавање рачунара и периферне опреме, дел. 95.11
 • поправку и одржавање рачунарских пројектора, дел. 95.11
 • поправку и одржавање комуникационе опреме, дел. 95.12
 • поправку и одржавање видео-камера и телевизора за општу употребу, дел. 95.21
 • поправку и одржавање часовника и ручних сатова, дел. 95.25

Обухвата:

 • поправку и одржавање производа из области 27 (осим апарата за домаћинство)
 • поправку и одржавање трансформатора
 • поправку и одржавање електромотора и генератора
 • поправку и одржавање склопних прекидача и разводних табли
 • поправку и одржавање апарата за контролу струјних кола и релеја
 • поправку и одржавање батерија и акумулатора
 • поправку и одржавање електричних апарата за осветљење
 • поправку и одржавање струјне жичане опреме и неструјне жичане опреме за спајање електричних кола жицом

Не обухвата:

 • поправку и одржавање рачунара и периферне опреме, дел. 95.11
 • поправку и одржавање телекомуникационе опреме, дел. 95.12
 • поправку и одржавање електронских апарата за широку потрошњу, дел. 95.21
 • поправку и одржавање часовника и ручних сатова, дел. 95.25

Обухвата поправку и одржавање бродова и чамаца. Међутим, фабричко поновно грађење или ремонт бродова класификовани су у област 30.

Обухвата:

 • одржавање, поправку или преправку бродова
 • одржавање, поправку и прераду једрилица и чамаца за разоноду и спорт

Не обухвата:

 • фабричку обнову и ремонт бродова, дел. 30.1
 • поправку и одржавање бродских мотора и мотора за чамце, дел. 33.12
 • резање, стругање и расклапање бродова, дел. 38.31

Обухвата поправку и одржавање летелица и свемирских летелица.

Обухвата:

 • одржавање и поправку летелица (осим фабричког ремонта, прегледа и обнове)
 • одржавање и поправку мотора за летелице

Не обухвата:

 • фабричку обнову и ремонт летелица, дел. 30.30

Обухвата поправку и одржавање остале транспортне опреме из области 30, сем мотоцикала и бицикала.

Обухвата:

 • поправку и одржавање шинских возила (сем фабричког ремонта и конверзије)
 • поправку и одржавање запрежних возила

Не обухвата:

 • фабричку обнову и ремонт локомотива и шинских возила, дел. 30.20
 • поправку и одржавање војних борбених возила, дел. 30.40
 • поправку и одржавање колица за куповину, дел. 33.11
 • поправку и одржавање мотора за шинска возила, дел. 33.12
 • поправку и одржавање мотоцикала, дел. 45.40
 • поправку и одржавање бицикала, дел. 95.29

Обухвата поправку опреме која није обухваћена у другим групама ове области:

 • рибарских мрежа, простирки, врећа за хемикалије и др.
 • ужади, бродске опреме, платна за једра и церада
 • врећа
 • дрвених палета, буради, колутова и сл.
 • аутомата за игру с куглицама и других аутомата за игру на жетоне
 • рестаурацију оргуља и других историјских музичких инструмената

Не обухвата:

 • рестаурацију и поправку кућног и канцеларијског намештаја, дел. 95.24
 • поправку и одржавање бицикала, дел. 95.29
 • поправку, прекрајање и одржавање одеће, дел. 95.29

 

Грана 33.2 - Монтажа индустријских машина и опреме

Обухвата специјалну монтажу индустријских машина и опреме. Уграђивање опреме која је саставни део грађевинског објекта спада у Грађевинарство (нпр. уграђивање лифтова, покретних степеница, уређаја за климатизацију, алармних система и др.).

Обухвата:

 • инсталирање индустријских машина у фабрикама
 • састављање опреме за индустријску процесну контролу и управљање
 • састављање опреме за контролу индустријских процеса
 • инсталирање остале индустријске опреме:
  • комуникационе опреме
  • централних и сличних рачунара
  • ласерске и електромедицинске опреме
 • демонтажа већих индустријских машина и опреме
 • монтажа млинова
 • опремање машина
 • монтажу опреме за куглане

Не обухвата:

 • монтажу лифтова, аутоматских врата, вакуум система за чишћење, расхладних система итд., дел. 43.29
 • монтажу врата, трезора, фитинга, намештаја итд., 43.32
 • монтажу врата, степеништа, кабина за пробање одела, намештаја, итд., дел. 43.32
 • монтирање (постављање) рачунара, дел. 62.09

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла