Банер
Банер
Класификација делатности - Сви сектори
Е-Издаваштво - Коментари прописа
субота, 02 април 2011 08:24

Класификација делатности подељена је на секторе, области, гране и групе делатности са шифрама делатности. Ради лакше претраге онога шта поједина шифра делатности и њен опис подразумевају, у наставку дајемо преглед комплетне класификације делатности. Сматрамо да дати приказ класификације делатности има одређене предности у односу на класичан документ, и надамо се да ће бити од користи посетиоцима.

Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство

Сектор Б - Рударство

Сектор Ц - Прерађивачка индустрија

Сектор Д - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Сектор Е - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

Сектор Ф - Грађевинарство

Сектор Г - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

Сектор Х - Саобраћај и складиштење

Сектор И - Услуге смештаја и исхране

Сектор Ј - Информисање и комуникације

Сектор К - Финансијске делатности и делатност осигурања

Сектор Л - Пословање некретнинама

Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности

Сектор О - Државна управа и одбрана; Обавезно социјално осигурање

Сектор П - Образовање

Сектор Q - Здравствена и социјална заштита

Сектор Р - Уметност; Забава и рекреација

Сектор С - Остале услужне делатности

Сектор Т - Делатност домаћинства као послодавца; Делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе

Сектор У - Делатност екстериторијалних организација и тела

Уколико вам ипак више одговара класичан документ овде можете преузети Класификација делатности (2010. година) - Уредба о класификацији делатности (Службени гласник РС 54/2010, 04.08.2010. године)

 
Јоомла templateс бy а4јоомла