Банер
Банер
Да ли је могуће паусално плаћање пореза, ако се региструје радња за производњу зимнице? ПДФ Штампа Ел. пошта
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 19 април 2011 19:54

Питање

Да ли је могуће паусално плаћање пореза, ако се региструје радња за производњу зимнице,тј, по шифарнику делатности, прерада воћа и поврћа? Напомињем да је радња замишљена као мала домаћа радиност, а не индустријска производња и без малопродаје.

Одговор

Према Закону о порезу на доходак грађана (члан 40.):

»Предузетник који с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење отежава обављање делатности, има право да поднесе захтев да порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход« (тј. захтев за паушално опорезивање).

»Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику:

  1. оснивачу ортачке радње;
  2. који обавља делатност из области: трговине на велико и трговине на мало, осим одржавања и оправке моторних возила, хотела и ресторана, финансијског посредовања и активности у вези с некретнинама;
  3. у чију делатност улажу и друга лица;
  4. чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности - већи од 3.000.000 динара,
  5. који је обвезник пореза на додату вредност, односно који се определи за плаћање пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.«

То значи да према наводима из Вашег питања имате право да поднесете захтев за паушално опорезивање.

Такође треба да имате у виду да надлежни порески орган (Пореска управа) у сваком конкретном случају цени чињенично стање од утицаја на права и пре свега обавезе у вези са порезима и доприносима.

У сваком случају треба да одете до Пореске управе (према седишту где би била Ваша радња) и да детаљније распитате у вези са овим.

Такође, охрабрујем Вас и све посетиоце да питања и одговоре претражују и постављају и Пореској управи директно на страни Пореска управа – често постављана питања.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла