Банер
Банер
Просто књиговодство. Да ли могу да правдам рачуне за гориво и амортизацију ако кола гласе на мене? ПДФ Штампа Ел. пошта
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 28 април 2011 11:55

 

Питање

Према решењу Пореске управе треба да водим пословне књиге по систему простог књиговодства. Интересује ме да ли могу да правдам рачуне за гориво и амортизацију, ако се ауто води на мене? Шта могу да правдам а ста не?

 

Одговор

Прво ћемо дати одговор на питање: Шта могу да правдам, а шта не?

Опште становиште садржано у важећим прописима је да пореска основица код предузетника који води пословне књиге треба да буде у иста, без обзира на то да ли се пословне књиге воде по систему простог или двојног књиговодства. Односно да начин вођења пословних књига не утиче на износ пореске основице.

Овде ћемо се задржати само на питању признавања расхода (трошкова).

Према члану 33 Закона о порезу на доходак грађана (даље: Закон) „опорезива добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити исказане у билансу успеха, сачињеном у складу са међународним рачуноводственим стандардима и прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија ако предузетник води двојно књиговодство, односно у складу са прописом из члана 49. овог закона ако предузетник води просто књиговодство“.

На основу члана 49. Закона донет је Правилник о пословним књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог књиговодства. Тим правилником је прописана садржина и начин вођења Пословне књиге прихода и расхода – образац ПК-1. У вези са попуњвањем кола 17, 18 и 19, које се тичу расхода, наведено је да се у те колоне уписују (признају) „расходи у складу са законом и подзаконским прописима којим се уређује контни оквир и садржина рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике, према врстама расхода на начин како се исказују по групама рачуна наведеним у тим колонама“.

Правилник о контном оквиру је донет на основу Закона о рачуноводству. То заправо значи да се и код предузетника који води књиге по систему простог књиговодства такође примењују одредбе из Закона о рачуноводству и ревизији.

У вези са признавањем (правдањем) расхода битно је знати да мала правна лица и предузетници који не желе да воде књиге у складу са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС) и Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ), одлуком директора или предузетника, бирају да воде пословне књиге у складу са одредбама Правилника о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних лица и предузетника.

Из овога се може закључити да је и случају када се књиге воде по систему простог књиговодства потребно имати рачуновођу. По мени то је препоручљиво код већег обима посла и ако се обавља више различитих делатности преко исте радње. У супротном могуће је сам изучити пословне промене (приходе и расходе) који су карактеристични за ту делатност, и самостално водити књиге по систему простог књиговодства.

И наравно охрабрујем све посетиоце да питања постављају својим пореским инспекторима или на сајту Пореске управе. Јер одређене ствари у вези са својим послом морате сами да одрадите. 
Јоомла templateс бy а4јоомла