Банер
Банер
Да ли је могуће паушално плаћање пореза, ако се региструје трговинска радња (киоск)? Да ли је регистрација такве трговинске радње могућа из радног односа?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 18 мај 2011 18:31

Питање

Да ли је могуће паушално плаћање пореза, ако се региструје трговинска радња(киоск)?

 

Одговор

Према Закону о порезу на доходак грађана (члан 40.) :

»Предузетник који с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење отежава обављање делатности, има право да поднесе захтев да порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход« (тј. захтев за паушално опорезивање).

»Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику:

  1. оснивачу ортачке радње;
  2. који обавља делатност из области: трговине на велико и трговине на мало, осим одржавања и оправке моторних возила, хотела и ресторана, финансијског посредовања и активности у вези с некретнинама;
  3. у чију делатност улажу и друга лица;
  4. чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности - већи од 3.000.000 динара,
  5. који је обвезник пореза на додату вредност, односно који се определи за плаћање пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.

Изузетно од одредбе става 2. тачка 2) овог члана, предузетнику који трговинску или угоститељску делатност обавља у киоску, приколици или сличном монтажном или покретном објекту може се, на његов захтев, одобрити да порез плаћа на паушално утврђен приход.«

Дакле, имате право да тражите да порез и доприносе плаћате на паушално утврђен приход, тј. да будете паушалац. Међутим треба да знате да надлежни порески орган (Пореска управа) има право и обавезу да у сваком конкретном случају цени чињенично стање од утицаја на права и обавезе у вези са плаћањем пореза.

Из тог разлога, прави начин да добијете тачан одговор у вашем случају, је да одете до Пореске управе према седишту где би био киоск и да инспектора/ку питате исто ово питање. Јер не мора да значи да је иста пракса за све општине и сва места у Србији, јер су различите околности.

Наиме, осим делатности, као једног од услова за паушално опорезивање, у овом случају треба имати у виду и планирани промет. Он не сме да пређе 250.000 динара месечно у просеку (односно 3.000.000 динара годишње) . Уколико је киоск постављен на прометном месту велика је вероватноћа да ће овај промет бити »пробјен«.

На пример, да сам ја порески инспектор, и да ви дођете код мене и каже да хоћете да поставите киоск на Славији у Београду, и да желите да будете паушално опорезовани, ја вам то вероватно не бих одоборио. Рекао бих да је Славија веома добро место за киоск и да ћете врло брзо прећи промет од 3.000.000 динара. Зашто бисте сада били паушалац, па за 6 месеци мора да водите књиге. Лепо ви крените од почетка да водите књиге. Овај мој навод је паметно нагађање (како то странци воле да говоре), али ипак имајте спремну причу за пореског инпектора, јер инспектор процењује околности.

Иначе уколико будете паушално опорезовани то вас не ослобађа обавезе да водите књиге у складу са Правилником о евиденцији промета робе и услуга. Овде мислим пре свега на израду калкулација и вођење КЕПУ књиге.

Такође, обавезни сте да промет евидентирате преко фискалне касе.

Ево једне приче из праске у вези са евидентирањем промета у киоску преко фискалне касе. Власник киоска је регистровао радњу из радног односа и у киоску је запослио једну радницу. Једном приликом дошла је инспекција и утврдила да није све куцано у фискалну касу. Изречена је казна од 50.000 динара и киоск је био затворен 15 дана. Да би себе заштитио, власник је затражио од раднице да у општини овери изјаву да ће све куцати у касу, и да у случају да инспекција поново нађе да није све куцано, да ће она (радница) да плати казну. Радница је потписала и оверила наведену изјаву. Након тога дневни пазари су се удвостручили. То је пример како увођење фискалне касе може да повећа промет у киоску, да мало шаљиво прокоментаришем ову причу.

 

Питање

Да ли је регистрација такве трговинске радње могућа из радног односа?

Одговор

Регистрација предузетничке радње је могућа из радног односа.

Међутим, треба знати да ограничење за ово може бити уговор о раду и/или правилник о раду (или колективни уговор) постојеће фирме где радите. То се зове клаузула забране конкуренције и уређена је чланом 161. Закона о раду.

Наиме, ако сте се тамо обавезали да нећете отварати своју фирму (поштујући одредбе члана 161. Закона о раду) док радите код њих, онда ваша постојеће фирма има право да тражи од вас да затворите фирму, односно може да вас тужи за кршење уговора и накнаду штете.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла