Банер
Банер
Мала привредна друштва пословала са губитком у 2010. години
Вести
среда, 08 јун 2011 14:09

Извор: Агенција за привредне регистре

Регистратор Регистра финансијских извештаја и података о бонитету Ружица Стаменковић је, данас, поводом објављивања Саопштења о пословању привреде у Републици Србији у 2010. години у Агенцији за привредне регистре (АПР) одржала конференцију за новинаре.

Резултати пословања и финансијски потенцијали српске привреде дати су на основу података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. годину за 90.985 привредних друштава, који су примљени и обрађени ове године у Агенцији.

После значајног погоршања већине финансијских перформанси у претходној години, према подацима из финансијских извештаја за 2010. годину, у пословању привредних друштава могу се приметити извесни позитивни помаци. Благо оживљавање привредне активности одразило се на раст укупних прихода од 12,5% у поређењу са претходном годином, а исказани су у износу од 7.117 млрд динара. И поред инфлаторних кретања и депресијације курса, тај раст је био главни генератор значајног повећања пословног добитка од чак 50,5% у односу на претходну годину, што је и допринело да привредна друштва у Републици Србији у 2010. години послују са губитком који је мањи у односу на претходну годину (за 12,2%).

Међутим, иако је заустављен интензиван раст губитака карактеристичан за претходне две године, губитак исказан у 2010. години још увек је двоструко већи у односу на преткризну годину и износио је 90 млрд динара.

Оно што посебно треба истаћи приликом сагледавања пословања привредних друштава је то да је у 2010. години, поред и даље доминантног учешћа неразменљивих сектора, смањена диспропорција између разменљивих и неразменљивих сектора у укупним перформансама привреде. Заустављање вишегодишње тенденције раста учешћа неразменљивих сектора у укупним резултатима српске привреде је потенцијални импулс у правцу даљег одрживог развоја привреде у коме ће извоз представати главну карику.

При томе, и разменљиви и неразменљиви сектори су пословали са губитком, с тим што је губитак разменљивих сектора значајно смањен у односу на претходну годину (за 63,3%), а неразменљиви сектори су из зоне позитивног пословања прешли у зону пословања са губитком.

У сфери разменљивих сектора позитивне тенденције присутне су код привредних друштава из сектора В – Рударство која су пословала са добитком од 13 млрд динара, за разлику од претходне године када су пословала негативно. Истовремено, иако су привредна друштва из сектора Ц - Прерађивачка индустрија пословала са највећим губитком (32 млрд динара), који чини трећину укупног губитка привреде, он је смањен за 23,5% у односу на претходну годину.

Код неразменљивих сектора привредна друштва из сектора Ј – Информисање и комуникације задржала су позитивно пословање и исказала су добитак у износу од 4 млрд динара, што је за 6,3% више у поређењу са претходном годином. Међутим, привредна друштава из сектора Г – Трговина на велико и мало ... и  Ф – Грађевинарство, која су у претходној години пословала са добитком, у 2010. години су исказала губитак (5 млрд динара односно 12 млрд динара), док је губитак привредних друштава из сектора Х – Саобраћај и складиштење вишеструко увећан и износи 12 млрд динара.

Посматрано по величини, највећи утицај на исказане губитке, као и претходних година, имала су велика привредна друштва. Међутим, њихов губитак је скоро преполовљен у односу на претходну годину и износи 42 млрд динара. Поред ових, треба поменути и средња привредна друштва чији је губитак смањен за чак 68,2%. Насупрот томе, мала привредна друштва, која су 2009. години једина пословала позитивно, у 2010. години, услед драстичног раста, пре свега, финансијских расхода (64,5%) проузоркованог њиховим растућим задуживањем, исказала су губитак у износу од 38 млрд динара.

Посебно изражени проблеми са којима се суочава српска привреда, и у 2010. години, били су хронична неликвидност и пословање у зони високе задужености, а праћени су даљим нагомилавањем губитака из претходног периода.

Прилично неповољни услови пословања утицали су да привредна друштва своје ресурсе усмере, првенствено, на текуће пословање, па су укупна инвестициона улагања у 2010. години само незнатно повећана (1,6%) у односу на претходну годину. Привредна друштва су у 2010. години ангажовала 10.303 млрд динара укупних средства и 4.104 млрд динара капитала.

На слабљење финансијског положаја и растућу задуженост привредних друштава несумљиво упућује смањено учешће сопствених извора финансирања, и то са 36,4% у 2009. години на 32,9% у 2010. години. Поред тога, као директна последица недостатка дугорочног капитала за одржавање ликвидности на постојећем обиму пословања, у структури позајмљених извора финансирања бржи раст бележе краткорочне обавезе од дугорочних (12,4% односно 10,0%), па је последично и негативан нето обртни капитал исказан у износу од 187 млрд динара и повећан је за 12,6% у односу на претходну годину. Имајући у виду да је за износ негативног нето обртног капитала стална имовина финансирана из краткорочних извора, то упозорава на озбиљну угроженост измиривања текућих обавеза односно недовољну ликвидност привредних друштава, што даље потврђује и рацио текуће ликвидности на нивоу привреде од 0,65.

Поред тога, пословање привредних друштава у Републици Србији континуирано оптерећује и висок износ кумулираних губитака из претходног периода, који су повећани скоро за петину у поређењу са претходном годином и износе 1.948 млрд динара. Губици до висине капитала износе 1.293 млрд динара, а губици изнад висине капитала износе 654 млрд динара.

Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2010. години објављено је у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла