Baner
Baner
Oporezivanje prihoda po osnovu zarade koju ostvaruje lokalno osoblje zaposleno u diplomatskom predstavništvu strane države u Republici Srbiji
Ministarstvo finansija - porez na dohodak građana

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 414-00-00178/2008-04 od 9.12.2008. godine

Ambasada strane države kao nerezident Republike Srbije, saglasno važećim propisima, nije dužna da vrši obračun i plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zaradu i druge prihode lokalno angažovanog osoblja u diplomatskom predstavništvu.

Odredbama člana 107. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 - ispr. - dalje: Zakon) propisano je da obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, dužan da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama ovog zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, i da nadležnom poreskom organu (prema mestu svog prebivališta ili boravišta) dostavi poresku prijavu na Obrascu PP OPO (poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda) najkasnije u roku od 15 dana od dana kad je primio zaradu ili druge prihode.

Zarada je predmet oporezivanja porezom na zaradu po stopi od 12%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini isplaćena, odnosno ostvarena zarada umanjena za neoporezivi iznos od 5.560 dinara (koliko iznosi za 2008. godinu, s tim da se neoporezivi iznos usklađuje godišnje stopom rasta cena na malo), saglasno odredbama čl. 13. do 16. Zakona.

U pogledu obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, prema odredbi člana 51. stav 5. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005 i 62/2006 - dalje: Zakon o doprinosima), obveznik doprinosa koji ostvaruje zaradu ili naknadu za privremene i povremene poslove kod nerezidenta Republike (diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, odnosno međunarodna organizacija ili predstavnik i službenik takvog predstavništva, odnosno organizacije i dr.) ili kod drugog lica koje po zakonu nije u obavezi da obračunava i plaća doprinose po odbitku, a poslodavac ne obračuna i ne uplati doprinose istovremeno sa obračunom i isplatom zarade, odnosno naknade, dužan je da sam obračuna i plati doprinose po stopama iz člana 44. stav 1. tog zakona (po zbirnoj stopi od 35,8%), na način koji je za te slučajeve propisan za plaćanje poreza na dohodak građana, po zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Prema odredbama čl. 7. do 9. Zakona o doprinosima, obveznici doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (lica na čiji teret se plaća doprinos) su, kako zaposleni kao lica koja su osiguranici u skladu sa zakonima kojima se uređuje sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, obaveznog zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, tako i poslodavci, po istoj stopi i na istu osnovicu.

Vrste doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju saglasno Zakonu o doprinosima su: doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, prema odredbi člana 44. Zakona o doprinosima, jesu:

  • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 22%, (11% na teret zaposlenog i 11% na teret poslodavca),
  • za obavezno zdravstveno osiguranje - 12,3% (6,15% na teret zaposlenog i 6,15% na teret poslodavca),
  • za doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 1,5% (0,75% na teret zaposlenog i 0,75% na teret poslodavca).

Dakle, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zaradu plaćaju se po zbirnoj stopi od 35,8%, i to 17,9% na teret zaposlenog i 17,9% na teret poslodavca.

Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa (član 13. stav 1. Zakona o doprinosima). Zarada se sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, s tim da se zaradom smatra zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade na teret zaposlenog, saglasno članu 105. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005).

Odredbom člana 15. Zakona o doprinosima propisano je, pored ostalog, da osnovica doprinosa za domaće državljane koji su na teritoriji Republike zaposleni kod stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, kao i za poslodavce je zarada.

BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 1/2009.
godina XLIX
ISSN 0354-3242

Isprobajte naš Kalkulator za obračun poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao obveznika.

 
Joomla templates by a4joomla