Baner
Baner
Poreski tretman zarade koju ostvari radnik upućen od strane mađarskog privrednog društva po osnovu obavljanja rada na teritoriji Republike Srbije u predstavništvu mađarskog privrednog društva, pri čemu radnik ne zasniva radni odnos sa predstavništvom
Ministarstvo finansija - porez na dohodak građana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-01-604/2009-04 od 14.7.2009. god.)

Kako se navodi u dopisu, strano fizičko lice koje je u radnom odnosu kod mađarskog privrednog društva, kao upućeni radnik poslato je na rad u Republiku Srbiju radi obavljanja poslova na teritoriji Republike Srbije, u predstavništvu mađarskog privrednog društva, pri čemu ne zasniva radni odnos sa predstavništvom niti je u bilo kakvom pravnom odnosu sa tim predstavništvom (u smislu ugovora o radu ili nekog drugog ugovora). Dalje se navodi da je strano fizičko lice upućeno iz Mađarske da u ime i za račun svog poslodavca izvrši finansijsku kontrolu u predstavništvu mađarskog pravnog lica u Srbiji. Upućeni radnik je isključivo odgovoran svom inostranom poslodavcu i zaradu prima od svog poslodavca iz Mađarske, tako što se jedan deo zarade isplaćuje u Mađarskoj, a drugi deo zarade se isplaćuje u Srbiji, pri čemu se transfer tog dela zarade odvija preko predstavništva. Takođe se navodi da strano fizičko lice u Republici Srbiji boravi više od 183 dana u kalendarskoj godini i da u Republici Srbiji ima centar poslovnih i životnih interesa.

Saglasno odredbama čl. 7. i 8. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009 i 44/2009 - dalje: Zakon) obveznik poreza na dohodak građana je fizičko lice - rezident Republike Srbije za prihod ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi, kao i nerezident Republike za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Saglasno odredbi člana 107. stav 2. Zakona, fizičko lice - obveznik koji zaradu ili drugi prihod ostvaruje u ili iz druge države dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona, u slučaju ako porez ne obračuna i ne uplati drugi isplatilac, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Prema tome, imajući u vidu navedene zakonske odredbe, strano fizičko lice koje boravi u Republici Srbiji više od 183 dana u kalendarskoj godini i u Republici Srbiji ima centar poslovnih i životnih interesa, kao i da rad obavlja na teritoriji Republike Srbije, upućeni radnik (koji je u radnom odnosu kod inostranog pravnog lica - poslodavca i upućen je na rad u Republiku Srbiju radi obavljanja određenih poslova u predstavništvu tog stranog pravnog lica, pri čemu ne zasniva radni odnos sa tim predstavništvom niti je u bilo kakvom pravnom odnosu sa tim predstavništvom), dužan je da sam obračuna i uplati porez na zaradu na ukupan iznos mesečne zarade koji mu isplaćuje inostrani poslodavac i da nadležnom poreskom organu dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu na Obrascu PP OPO, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je ostvario zaradu.

Porez na zaradu plaća se po stopi od 12%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini isplaćena, odnosno ostvarena zarada, umanjena za neoporezivi iznos od 5.938 dinara mesečno (čl. 15a i 16. Zakona).

BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 9/2009.
godina XLIX
ISSN 0354-3242

Isprobajte naš Kalkulator za obračun poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao obveznika.

 
Joomla templates by a4joomla