Baner
Baner
Obaveza plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od strane fizičkog lica – rezidenta Republike Srbije koji je zaposlen kod inostranog poslodavca i ostvaruje zaradu po osnovu radnog odnosa sa inostranim poslodavcem
Ministarstvo finansija - porez na dohodak građana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 414-00-128/2008-04 od 30.12.2008. godine)

1. Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 - ispr. - dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju sva fizička lica koja ostvaruju dohodak, i to na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti tim zakonom.

Obveznik poreza na dohodak građana je fizičko lice - rezident i nerezident, koje je po odredbama Zakona dužno da plati porez na dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, saglasno čl. 7. i 8. Zakona.

Osnovicu poreza na zarade za zaposlene čini zarada iz člana 13. stav 1. i čl. 14. do 14b Zakona, umanjena za mesečni neoporezivi iznos (koji za 2008. godinu iznosi 5.560 dinara), saglasno članu 12a Zakona.

Porez na zaradu plaća se po stopi od 12%, saglasno odredbičlana 16. Zakona.

Ukoliko obveznik ostvaruje, pored ostalog, zarade u ili iz druge države, saglasno članu 107. Zakona dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obveznik je dužan da dostavi poresku prijavu na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, poreskom organu nadležnom prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio zaradu, saglasno članu 107. Zakona.

Ako zarade zajedno sa prihodima po drugim osnovima koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza, prelaze propisani neoporezivi iznos, podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na iznos iznad propisanog neoporezivog iznosa), kao dodatnog poreza, u skladu sa odredbama čl. 87. do 89. Zakona.

2. Domaći državljanin zaposlen u inostranstvu, saglasno članu 6. tačka 6) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005 i 62/2006 - dalje: Zakon o doprinosima), je osiguranik zaposlen u inostranstvu kod inostranog poslodavca ako za to vreme nije obavezno osiguran kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, po propisima te države, ne može ostvariti ili koristiti van njene teritorije.

Obveznik doprinosa - domaći državljanin koji je zaposlen u inostranstvu kod inostranog poslodavca (koji je nerezident Republike) i ostvaruje zaradu kod tog poslodavca (koji po zakonu nije u obavezi da obračunava i plaća doprinose po odbitku), dužan je da sam obračuna i plati doprinose po stopama iz člana 44. stav 1. Zakona o doprinosima, na način koji je za te slučajeve propisan za plaćanje poreza na dohodak građana, po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana (član 51. stav 5. Zakona o doprinosima).

Osnovica doprinosa za domaće državljane zaposlene u inostranstvu je prosečna mesečna zarada u Republici isplaćena u četvrtom kvartalu prethodne godine, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, prema odredbi člana 30. Zakona o doprinosima.

BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 2/2009.
godina XLIX
ISSN 0354-3242

Isprobajte naš Kalkulator za obračun poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao obveznika.

 
Joomla templates by a4joomla