Baner
Baner
Poreski tretman prihoda koji fizičko lice – rezident Republike Srbije ostvaruje od stranog pravnog lica po osnovu ugovornog odnosa o obavljanju određenih aktivnosti
Ministarstvo finansija - porez na dohodak građana

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-01-01079/2010-04 od 2.6.2010. godine.

Kako se navodi u dopisu, fizičko lice - rezident Republike Srbije, kao ugovorna strana - izvršilac posla, zaključilo je ugovor sa određenim pravnim licem iz Republike Slovenije kao drugom ugovornom stranom - naručiocem posla, kojim su regulisana međusobna prava i obaveze po osnovu datog ugovornog odnosa u vezi sa obavljanjem aktivnosti istraživanja i analize tržišta, predlaganjem marketinških aktivnosti, širenjem prodajne mreže i uspostavljanjem poslovne saradnje sa kupcima na tržištu Ruske Federacije. U konkretnom slučaju fizičko lice nema mesto boravka u Moskvi, već kao turista putuje na relaciji Moskva - Beograd - Moskva. Isplatilac prihoda je pravno lice iz Republike Slovenije, koje nema predstavništvo na teritoriji Republike Srbije ni u Ruskoj Federaciji.

Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 - dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su izuzeti od oporezivanja, odnosno koji su oslobođeni od plaćanja poreza ovim zakonom.

Prihodi koji saglasno Zakonu podležu oporezivanju porezom na dohodak građana, oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način (član 3. Zakona).

Odredbom člana 7. Zakona propisano je da je obveznik poreza na dohodak građana rezident Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, i u drugoj državi.

Rezident Republike, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje:

  1. na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili
  2. na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Rezident Republike je i fizičko lice koje je upućeno u drugu državu radi obavljanja poslova za fizičko ili pravno lice - rezidenta Republike ili za međunarodnu organizaciju.

Ako obveznik - rezident Republike ostvari dohodak u drugoj državi, na koji je plaćen porez u toj drugoj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama Zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj drugoj državi, s tim da poreski kredit ne može biti veći od iznosa koji bi se dobio primenom odredaba Zakona na dohodak ostvaren u drugoj državi (član 12. Zakona).

Obveznik koji ostvaruje zaradu i druge prihode u ili iz druge države, saglasno članu 107. st. 1. i 2. Zakona, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku. Obveznik je dužan da dostavi poresku prijavu na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, poreskom organu nadležnom prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je primio zaradu ili drugi prihod, saglasno članu 107. Zakona.

Ministarstvo finansija ukazuje da kada obveznik - rezident u toku godine ostvari određene prihode koji zajedno sa prihodima po drugim osnovima koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza, prelaze propisani neoporezivi iznos, ti prihodi podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na deo iznad propisanog neoporezivog iznosa), kao dodatnog poreza, u skladu sa odredbama čl. 87. do 89. Zakona.

Sa stanovišta obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na primanje po osnovu naknade koja potiče od radnog angažovanja plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćaju se za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 22%, za zdravstveno osiguranje no stopi od 12,3% i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti po stoni od 1,5%, saglasno čl. 7, 8, 9, 12, 36, 41, 44, 51. i 57. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009).

Dakle, imajući u vidu navedeno, na prihod koji u konkretnom slučaju ostvari fizičko lice - rezident (domaće fizičko lice) Republike Srbije po osnovu naknade u vezi sa određenim radnim angažovanjem, plaća se porez na dohodak građana i pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, u zavisnosti od vrste prihoda koje fizičko lice ostvaruje. Godišnji porez na dohodak građana fizičko lice plaća u slučaju kada u toku kalendarske godine ostvari dohodak viši od neoporezivog iznosa utvrđenog za tu godinu.

Inače, status rezidenta Republike Srbije, kod inostranog isplatioca prihoda, rezident dokazuje potvrdom na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascu potvrde o rezidentnosti ("Sl. glasnik RS", br. 86/2009 i 91/2009 - ispr.), osim u slučaju kada se, prema propisima druge države sa kojom je zaključen ugovor, status rezidenta dokazuje isključivo potvrdom na obrascu koji propisuje nadležni organ te države. Potvrda se overava na Obrascu POR-1 - Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije (za prethodnu godinu/e godine, odnosno tekuću godinu - na srpsko/engleskom, odnosno srpsko/francuskom jeziku). Izdavanje potvrde je u nadležnosti Ministarstva finansija."

BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 6/2010
godina L
ISSN 0354-3242

Isprobajte naš Kalkulator za obračun poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao obveznika.

 
Joomla templates by a4joomla