Baner
Baner
Poreski tretman prihoda koji svojim naučno-istraživačkim radom na međunarodnom projektu, po osnovu ugovornog odnosa sa međunarodnom organizacijom, ostvari fizičko lice rezident Republike Srbije
Ministarstvo finansija - porez na dohodak građana

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-01-1571/2009-04 od 10.7.2009. godine.

Prema navodima iz zahteva za mišljenje, fizičko lice rezident Republike Srbije na osnovu ugovora zaključenog sa Organizacijom Ujedinjenih nacija – Kancelarija za droge i kriminal (UNODC) i Evropskim centrom za socijalno staranje i istraživanje, sa sedištem u Beču, angažovano je kao naučni istraživač da učestvuje u međunarodnom projektu. Kako se navodi, u predmetnom slučaju studija obuhvata istraživački rad iz oblasti bolesti zavisnosti, koji (rad) u svojstvu naučnog istraživača obavlja fizičko lice (rezident Republike Srbije) koje je u stalnom radnom odnosu kod domaćeg poslodavca, a sam rad će se obaviti na teritoriji Republike Srbije s obzirom da će se istraživanje sprovoditi na području grada Beograda.

Oporezivanje prihoda fizičkih lica u Republici Srbiji uređeno je Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009 i 44/2009 - dalje: Zakon).

Porez na dohodak građana plaćaju fizička lica na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti od oporezivanja, odnosno koji su oslobođeni od plaćanja poreza tim zakonom, saglasno odredbama čl. 1. i 2. Zakona.

Obveznik poreza na dohodak građana je fizičko lice - rezident Republike Srbije za prihod ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi, kao i nerezident Republike za dohodak ostvaren na teritoriji Republike, saglasno odredbama čl. 7. i 8. Zakona.

Prihodi koje svojim radom ostvare fizička lica kao naučni istraživači angažovani na naučnoistraživačkom projektu, sa aspekta poreza na dohodak građana predmet su oporezivanja porezom na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, saglasno odredbama čl. 52. do 60. Zakona.

Na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine porez se plaća po stopi od 20%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za propisane normirane troškove koji se za naučna i stručna dela priznaju u visini od 43% od bruto prihoda.

Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine je fizičko lice koje kao autor, nosilac srodnih prava, odnosno vlasnik prava industrijske svojine ostvaruje naknadu po osnovu autorskog i srodnog prava, odnosno prava industrijske svojine (član 54. stav 1. Zakona).

Obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, saglasno članu 107. Zakona, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku. Obveznik je dužan da dostavi poresku prijavu na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, poreskom organu nadležnom prema mestu prebivališta, odnosno boravišta najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio zaradu ili drugi prihod, saglasno članu 107. Zakona.

U pogledu obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa, saglasno članu 12. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009), kad osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa tim zakonom."

BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 7-8/2009
godina XLIX
ISSN 0354-3242

Isprobajte naš Kalkulator za obračun poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao obveznika.

 
Joomla templates by a4joomla