Baner
Baner
Poreski tretman prihoda od dividende koji ostvaruje fizičko lice - domaći državljanin od isplatioca iz inostranstva

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00359/2007-04 od 11.7.2007. godine.

1. Saglasno članu 61. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 - ispr. - dalje: Zakon), prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu dividende i udela u dobiti, predmet je oporezivanja porezom na dohodak građana na prihode od kapitala.

Obveznik poreza na dohodak građana je, saglasno članu 7. stav 1. Zakona, rezident Republike Srbije (dalje: Republika) za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi.

Prema stavu 2. tač. 1) i 2) tog člana Zakona, rezidentom Republike smatra se fizičko lice koje na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, kao i fizičko lice koje neprekidno ili sa prekidima na teritoriji Republike boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Dakle, u konkretnom slučaju poreski obveznik po osnovu prihoda od kapitala je fizičko lice - rezident Republike koji ostvaruje dividendu, nezavisno od toga da li je dividenda ostvarena na teritoriji Republike ili u inostranstvu, odnosno da li je isplatilac domaće (rezidentno) ili strano (nerezidentno) pravno lice.
Poresku osnovicu po osnovu prihoda od kapitala - dividendi predstavlja oporezivi prihod, koji za rezidenta Republike čini 50% bruto dividendi isplaćenih obvezniku, saglasno članu 63. stav 3. Zakona.

Porez na prihode od kapitala plaća se po stopi od 20%.

U slučaju kad obveznik ostvaruje prihod od dividende u ili iz druge države, saglasno članu 107. Zakona dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Saglasno st. 3. i 4. tog člana Zakona obveznik je dužan da poreskom organu, nadležnom prema mestu svog prebivališta, odnosno boravišta, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio prihode, dostavi poresku prijavu na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je propisan Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ("Sl. glasnik RS", br. 11/2005).

Ukoliko obveznik - rezident Republike ostvari dohodak u drugoj državi, na koji je plaćen porez u toj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi, s tim da poreski kredit ne može biti veći od iznosa koji bi se dobio primenom odredaba ovog zakona na dohodak ostvaren u drugoj državi (član 12. Zakona).

Prihod ostvaren po osnovu dividende nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana, saglasno članu 87. stav 4. Zakona.

BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 7-8/2007
godina XLVII
ISSN 0354-3242

napomena www.mena.rs: Na dan 29.07.2011. kada je ovo mišljenje postavljeno na ovaj sajt, porez na prihod od kapitala iznosi 10%, a osnovica za porez je dividenda koja se isplaćuje. Jednako važi i za rezidente i za nerezidente.

Isprobajte naš Kalkulator za obračun poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao obveznika.

 
Joomla templates by a4joomla