Baner
Baner
Obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak građana na zarade i ugovorene naknade po osnovu povremenih poslova i pružanja konsultantskih usluga
Ministarstvo finansija - porez na dohodak građana

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 414-00-199/2005-04 od 22.1.2007. godine.

1. Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 - ispr. - dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, i to na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti tim zakonom.

Obveznik poreza na dohodak građana je fizičko lice - rezident i nerezident, koje je po odredbama Zakona dužno da plati porez na dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, saglasno čl. 7. i 8. Zakona.

Porez na dohodak građana na zaradu koju ostvari zaposleni utvrđuje se, obračunava i plaća saglasno čl. 13. do 21a, čl. 99, 101. i 101a Zakona.

Osnovicu poreza na zarade za zaposlene, u smislu zakona kojim se uređuje rad, počev od 1.1.2007. godine čini zarada iz člana 13. stav 1. i čl. 14. do 14b Zakona umanjena za iznos od 5.000 dinara mesečno, odnosno usklađeni neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate zarade saglasno članu 12a Zakona.

Saglasno odredbi člana 16. Zakona, porez na zaradu plaća se po stopi od 12%.

Porez na dohodak građana na zarade plaća se po odbitku, što znači da za svakog obveznika (zaposlenog) i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, isplatilac (poslodavac) obračunava, obustavlja i uplaćuje porez na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda, saglasno čl. 99. i 101. Zakona.

Ukoliko obveznik ostvaruje zarade ili druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona, ako porez na obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku, saglasno članu 107. Zakona.

Način i postupak obračunavanja poreza na zaradu i utvrđivanje poreske osnovice u slučaju primene neoporezivog iznosa od 5.000 dinara, odnosno usklađenog neoporezivog iznosa koji važi u momentu isplate zarade, uređen je Pravilnikom o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice ("Sl. glasnik RS", br. 116/2006 - dalje: Pravilnik).

Odredbom člana 6. stav 1. Pravilnika propisano je da se osnovica za obračun poreza na zaradu zaposlenog po osnovu radnog odnosa u Republici Srbiji, zasnovanog saglasno propisima Republike Srbije, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije utvrđuje u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Stavom 2. tog člana propisano je da zaposleni u tom slučaju, saglasno članu 107. Zakona, sam obračunava i uplaćuje porez na zarade, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac zarade, odnosno naknade zarade. Obveznik (zaposleni) je dužan da dostavi poresku prijavu na Obrascu PP OPO poreskom organu, nadležnom prema mestu svog prebivališta, odnosno boravišta, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio zaradu ili druge prihode, saglasno članu 107. Zakona.

Obrazac PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika propisan je Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ("Sl. glasnik RS", br. 11/2005).

 

2. Prihodi koje fizičko lice ostvari po osnovu ugovorene naknade za obavljanje povremenih poslova i konsultantskih usluga, imaju poreski tretman ostalih - drugih prihoda iz člana 85. Zakona i podležu plaćanju poreza na dohodak građana po tom osnovu.
Porez na dohodak građana na ostale - druge prihode plaća se po odbitku, po stopi od 20% koja se primenjuje na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% (čl. 85. i 86. Zakona).

Takođe, u slučaju kad su ispunjeni uslovi iz člana 107. Zakona, obveznik je dužan da sam obračuna i uplati porez na zarade, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda.
3. Zarade, kao i drugi prihodi koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana, prilikom njihovog ostvarivanja (umanjeni za plaćeni porez i doprinose ako se plaćaju), ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza prelaze propisani neoporezivi iznos, podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na iznos iznad propisanog neoporezivog iznosa), kao dodatnog poreza, u skladu sa odredbama čl. 87. do 89. Zakona.

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po stopi od 10% ili 15%, zavisno od visine ostvarenog dohotka za oporezivanje (član 89. Zakona).

Poreska prijava za utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se na Obrascu PPDG-5, koji je propisan Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Sl. glasnik RS", br. 7/2004), po isteku kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez, najkasnije do 15.3. naredne godine.

BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 1/2007
godina XLVII
ISSN 0354-3242

Isprobajte naš Kalkulator za obračun poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao obveznika.

 
Joomla templates by a4joomla