Банер
Банер
Конкурс за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2011. годину – Зелени прстен
Вести

Извор: Београд.рс

Конкурс расписан 12. септембра 2011.

Рок за подношење пријава је 27. септембар 2011. године, до 16 часова.

СВРХА КОНКУРСА

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2011. годину – Зелени прстен (у даљем тексту: подстицајна средства).

Подстицајна средства могу се користити за следеће намене:

 • набавку и постављање опреме за заштиту засада јабуке, крушке, брескве, кајсије и шљиве – противградне мреже и система за наводњавање, на површини од 0,5ха до 1ха;
 • набавку и постављање опреме за заштиту засада малине, купине, боровнице, рибизле и трешње – ПЕ настрешнице и система за наводњавање, на површини од 0,2ха до 0,5ха;
 • набавку и постављање опреме за заштиту засада јагода – веронезе тунела и система за наводњавање, на површини од 0,2ха до 0,5ха и
 • набавку и постављање опреме за повртарску производњу у заштићеном простору–пластеника и система за наводњавање, на површини од 500 м2 до 2.000м.2

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ

Право на коришћење подстицајних средстава, која се додељују као наменска и бесповратна, под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које испуњава следеће услове:

 • да има регистровано пољопривредно газдинство на територији града Београда и да се налази у активном статусу;
 • да има пребивалиште на територији града Београда;
 • да се пољопривредно земљиште на којем се поставља опрема за заштиту и наводњавање засада воћака и пластеници са системом за наводњавање налази у катастарским општинама на територији града Београда;
 • да је пољопривредно земљиште у власништву подносиоца пријаве или у закупу најмање до краја 2030. године за засаде јабучастог и коштичавог, односно најмање до краја 2018. године за засаде јагодичастог воћа и поврћа;
 • да пољопривредно земљиште има адекватан довод воде;
 • да пољопривредно земљиште није оптерећено хипотеком и
 • да по неком другом основу не користи подстицајна средства за исту намену.

Корисницима подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2010. годину – Зелени прстен, којима су подстицајна средства исплаћена у 2011. години и уговорне обавезе реализоване током 2011. године, не могу бити додељена подстицајна средства на Конкурсу за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда у 2011. години – Зелени прстен.

Врста опреме Основне карактеристике опреме Максимални износ подстицајних средстава у РСД*
Противградна мрежа и систем за наводњавање – противградна мрежа, ојачана на крајевима и на средини; 1.000.000,00
– стубови: бетонски, дрвени или метални, мин. дужине 4м;
– чеони стубови се учвршћују челичним анкерима;
– по врху стубова затеже се поцинкована жица уздуж и попреко, а на врхове стубова се постављају капе за које се фиксира мрежа и
– систем за наводњавање кап по кап.
ПЕ настрешница и систем за наводњавање – ПЕ фолија: армирана, са прстеновима; 600.000,00
– стубови: бетонски, дрвени или метални, мин. дужине 4м;
– чеони стубови се учвршћују челичним анкерима;
– по врху стубова затеже се поцинкована жица уздуж и попреко, а на врхове стубова се постављају капе за које се фиксира фолија и
– систем за наводњавање кап по кап.
Веронезе тунел и систем за наводњавање – веронезе тунел: поцинковане конструкције, лукови на растојању од 2м; 800.000,00
– фолија: антикапајућа, мин. дебљине 150миц;
– малч фолија: црна или сребрна и
– систем за наводњавање кап по кап.
Пластеник и систем за наводњавање –  тунел са бочним проветравањем, мин. висине 3,6м, поцинкована конструкција, лукови на растојању од 2м, клизна врата на челима од поликарбоната; – фолија УВ Цлеар: антикапајућа, дупла, на надувавање; 1.500.000,00
– аутоматика: редуктори, мотори, главчине, сензори и програматори и – систем за наводњавање кап по кап.

* Средства ће се доделити у износу 50% признатих трошкова набавке и постављања опреме за заштиту и наводњавање засада воћака и пластеника са системом за наводњавање, а не више од максималног износа подстицајних средстава који је прецизиран у табели.

Трошкови који се не признају су:

 • банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде;
 • куповина или закуп земљишта;
 • трошкови обезбеђивања воде;
 • половна опрема и материјали;
 • набавка и уградња компјутера за контролу климе у пластенику;
 • систем за грејање;
 • доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве) и
 • накнадни и непредвиђени трошкови радова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву за доделу подстицајних средстава достављају се оригинали или оверене фотокопије следећих докумената:

 • потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава (обновљена регистрација за 2011. годину);
 • фотокопија личне карте (за личне карте са чипом потребно је доставити очитане податке);
 • копија плана за све катастарске парцеле које су предмет пријаве (не старија од шест месеци);
 • извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности) за све катастарске парцеле које су предмет пријаве (не старији од шест месеци);
 • оверен уговор о закупу пољопривредног земљишта (ако је земљиште на коме се поставља опрема за заштиту и наводњавање узето у закуп);
 • потврда од надлежне организационе јединице Пореске управе да је лице пољопривредни осигураник и да је измирило главни дуг за пензијско и инвалидско осигурање о висини обавезе за 2010. годину (уколико је подносилац пријаве пољопривредни осигураник);
 • сагласност Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде за инвестициона улагања на пољопривредном земљишту, ако се опрема поставља на закупљеном државном земљишту;
 • оригинални предрачуни са спецификацијом опреме исказани у динарском износу. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике опреме приказане у табели (подаци о површини исказани у пријави морају бити исти као у предрачуну, а понуде и измене предрачуна неће се прихватати);
 • потписана изјава подносиоца пријаве о испуњавању услова из конкурса (да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену и да располаже адекватним доводом воде) и
 • потписана изјава подносиоца пријаве да није пољопривредни осигураник.

Уколико подносилац пријаве из оправданих разлога не може уз пријаву да достави у оригиналу или овереној фотокопији неки од потребних докумената, може доставити доказ (потврду) да је код надлежног органа Републике Србије предао захтев за издавање истог.

Комисија задржава право да, поред наведених, затражи и друга документа и доказе релевантне за одлучивање.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава (комплетност поднете документације, као и благовременост подношења пријаве), утврђује комисија, на основу приложене документације и нултог прегледа који врше пољопривредни инжењери а којим се проверавају подаци из пријаве. Комисија утврђује ранг-листу подносилаца пријаве за које  утврди да испуњавају услове прописане конкурсом, на основу које ће директор Управе за пољопривреду донети одлуку о додели средстава. У складу са одлуком о додели средстава, са корисницима средстава секретар Секретаријата за привреду закључује уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је дужан да:

 • засад воћака са опремом за заштиту и наводњавање или пластеник са системом за наводњавање за који је остварио подстицајна средства не отуђи у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава;
 • сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава и
 • опрему за заштиту или пластеник за који је остварио подстицајна средства видљиво означи да је суфинансиран од града Београда.

ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Подстицајна средства исплаћују се након извршене набавке и постављања опреме за заштиту и наводњавање засада воћака или постављања пластеника са системом за наводњавање и извршене контроле од Секретаријата за привреду, а сва међусобна права и обавезе регулисаће се уговором.

У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да обавести Секретаријат за привреду о свом одустајању писаним путем.

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Информације о роковима и начину подношења пријава, потребне документе и остале информације погледајте на званичним интернет странама Скупштине Града Београда.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла