Банер
Банер
Објашњење појединих питања код опорезивања предузетника (укључујући и физичка лица обвезнике ПДВ-а) - Страна 2
Министарство финансија - порез на доходак грађана

2. Одредбом члана 35. Закона прописано је да усклађивање прихода и расхода, утврђивање капиталних добитака и губитака, порески третман губитака из ранијих година и трансферне цене исказују се у пореском билансу предузетника у складу са одговарајућим одредбама закона којим се уређује порез на добит правних лица, ако овим законом није друкчије одређено.

Амортизација сталних средстава, сагласно члану 35а Закона, признаје се предузетницима као расход у износу и на начин утврђен за правна лица законом којим се уређује порез на добит правних лица и подзаконским актом донетим на основу тог закона.

Одредбом члана 10. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица прописано је да се амортизација сталних средстава признаје као расход у износу и на начин утврђен тим законом. Стална средства обухватају материјална средства чији је век трајања дужи од једне године и чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне месечне бруто зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, осим природних богатстава која се не троше, као и нематеријална средства, осим гоодwилл-а.

Стална средства се разврставају у пет група, а стална средства која су разврстана у И групу са амортизационом стопом од 2,5% јесу непокретности.

Начин разврставања сталних средстава по групама и начин утврђивања амортизације сталних средстава ближе су уређени Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе ("Сл. гласник РС", бр. 116/2004 и 99/2010 - даље: Правилник).

Према члану 3. ст. 1. до 3. Правилника, амортизација за стална средства разврстана у прву групу амортизације утврђује се применом пропорционалне методе за свако добро посебно, применом прописане стопе на набавну вредност сталног средства, а у случају када су ова средства стечена у току пореског периода, амортизација се утврђује применом пропорционалне методе сразмерно времену од када је започет обрачун амортизације до краја пореског периода. Обрачун амортизације започиње од дана када стална средства, сагласно прописима о рачуноводству и ревизији и МРС, односно МСФИ, постану расположива за коришћење.

Имајући у виду наведене одредбе Закона, Закона о порезу на добит правних лица и Правилника, амортизација непокретности коју предузетник издаје у закуп у оквиру обављања самосталне делатности (издавања у закуп непокретности), може се признати у пореском билансу, под условима и на начин утврђен наведеним законом и Правилником.

 

3. Одредбом члана 51. Закона прописано је да предузетник, независно од начина на који се опорезује, дужан је да сва плаћања врши преко текућег рачуна код банке и да води средства на том рачуну, укључујући и уплату примљеног готовог новца, у складу са законом којим се уређује платни промет.

 

4. Према одредби члана 66. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 и 52/2011) обвезник доприноса који је сам платио доприносе, односно коме је у његово име и у његову корист плаћен допринос из основице која прелази износ највише годишње основице за календарску годину, има право на повраћај тако више плаћеног износа доприноса и право на повраћај више плаћеног износа доприноса утврђује решењем Пореска управа, на захтев обвезника доприноса који се подноси на прописаном обрасцу.

Највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ просечне годишње зараде у Републици исплаћене у години за коју се обрачунавају и плаћају доприноси (члан 43. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање).

Такође, сагласно начелу фактицитета, Пореска управа у сваком конкретном случају утврђује све чињенице које су од значаја за опредељење пореског третмана прихода које оствари физичко лице, према члану 9. ст. 1. и 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон и 53/2010).

Б И Л Т Е Н - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 7-8, јул-август 2010. године
година ЛИ
ИССН 0354-3242

 
Јоомла templateс бy а4јоомла