Baner
Baner
Objašnjenje pojedinih pitanja kod oporezivanja preduzetnika (uključujući i fizička lica obveznike PDV-a)
Ministarstvo finansija - porez na dohodak građana

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-3479/2010-04 od 1.8.2011. godine.

1. Da li se rashod za kamatu po osnovu bankarskog kredita priznaje kao rashod u poreskom bilansu preduzetnika?

2. Da li se amortizacija nepokretnosti koju preduzetnik izdaje u zakup u okviru obavljanja samostalne delatnosti priznaje kao rashod u poreskom bilansu obveznika?

3. Da li preduzetnik sredstva sa tekućeg računa može da konvertuje u strana sredstva plaćanja i da ih prebaci na svoj devizni račun?

4. Da li obveznik doprinosa ima pravo na povraćaj doprinosa iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu?

Oporezivanje prihoda po osnovu samostalne delatnosti uređeno je odredbama čl. 31. do 51. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 - dalje: Zakon).

Odredbom člana 32. Zakona propisano je da je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. ovog zakona, uključujući i fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva i svako drugo fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (dalje: preduzetnik).

Prema tome, fizička lica koja su obveznici poreza na dodatu vrednost, sa stanovišta oporezivanja dohotka građana smatraju se preduzetnicima i obveznici su poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, nezavisno od toga da li su kod nadležnog organa registrovala obavljanje delatnosti.

1. Prema odredbi člana 33. Zakona, oporezivi prihod od samostalne delatnosti je oporeziva dobit, ako tim zakonom nije drukčije određeno, koja se utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sačinjenom u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisom iz člana 49. ovog zakona ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom.

Prema članu 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010), za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (dalje: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI) i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Prema odredbi člana 7a tačka 8) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, ne priznaju se kao rashod u poreskom bilansu.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, rashod za kamatu po osnovu bankarskog kredita, u slučaju kada se sredstva kredita koriste za ulaganja koja su u funkciji obavljanja poslovne delatnosti mogu se priznati kao rashod u poreskom bilansu obveznika.

Po članu 19. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se ukupno obračunate kamate, izuzev kamata zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina.

Takođe, u slučaju kada fizičko lice ostvari prihod od prodaje nepokretnosti (npr. stambeni objekat), odnosno dela nepokretnosti (npr. stana kao zasebne fizičke jedinice u okviru određenog stambenog objekta), troškovi koje je obveznik prethodno imao u vezi sa tom nepokretnošću (npr. gradnja te nepokretnosti), odnosno dela nepokretnosti, priznaju se kao odgovarajući rashodi nastali u vezi sa tim prihodom.

 
Joomla templates by a4joomla