Baner
Baner
Poreski tretman prometa putničkog automobila od strane obveznika PDV koji prilikom nabavke predmetnog dobra nije imao pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – lizing kuće odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno
Propisi - službena mišljenja - Ministarstvo finansija - porez na dodatu vrednost

Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05 i 61/07, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu s odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Saglasno odredbi člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona, prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra se promet putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova za koje pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, na promet uz naknadu putničkog automobila od strane obveznika PDV koji prilikom nabavke predmetnog dobra nije imao pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – lizing kuće odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, već se ovaj promet oporezuje porezom na prenos apsolutnih prava u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 42/02, 45/02, 80/02, 135/04 i 61/07).

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-1248/2008-04 od 9.9.2008. god.

BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 9, septembar 2008.
godina XLVIII
ISSN 0354-3242

 
Joomla templates by a4joomla