Банер
Банер
Да ли се обрачунава ПДВ на продају половних путничких возила правног лица другом правном лицу, када при куповини није коришћен одбитни ПДВ?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 17 октобар 2011 10:13

Питање

Да ли се обрачунава ПДВ на продају половних путничких возила правног лица другом правном лицу? При првој куповини није коришћен одбитни ПДВ.

Одговор

Не обрачунава се ПДВ у наведеном случају.

Сагласно одредби члана 6. став 1. тачка 2) Закона, прометом добара и услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност, не сматра се промет путничких аутомобила, мотоцикала, пловних објеката и ваздухоплова за које при набавци обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног пореза у потпуности или сразмерно.

На следећем линку дајемо службено мишљење Министарства финанасија у вези са горњим питањем.

Порески третман промета путничког аутомобила од стране обвезника ПДВ који приликом набавке предметног добра није имао право да ПДВ обрачунат од стране претходног учесника у промету – лизинг куће одбије као претходни порез у потпуности или сразмерно

 
Јоомла templateс бy а4јоомла