Банер
Банер
Питања и одговори у вези са Регистром меница и овлашћења
Вести
понедељак, 31 октобар 2011 12:29

Извор: Народна банка Србије

Регистар меница који води Народна банка Србије (НБС) почиње са радом 1. фебруара 2012. године. Тим поводом НБС је донела Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011).

На интернет странама Народне банке Србије објављена су питања и одговору у вези са Регистром меница и овлашћења, а које преносимо у наставку.


НОВО! Регистар меница и овлашћења је почео са радом на интернет странама Народне банке Србије. Кликните овде како бисте приступили регистру.

Народна банка Србије, Принудна наплата Београд, 28. 10. 2011.
Одлука о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења

Питања и одговори

1. Које се менице и овлашћења региструју у Регистру?

Све менице/овлашћења издата од правних лица и предузетника у поседу поверилаца до 1. јуна 2012. (доспевају за наплату после 1. јуна 2012) повериоци региструју подношењем обрасца (Захтев за регистрацију/брисање менице и/или Захтев за регистрацију/брисање овлашћења) банци дужника.

Менице/овлашћења која су издата у периоду од 1. фебруара до 1. јуна 2012. и доспевају за наплату у истом периоду не региструју се и принудна наплата се врши на основу тих меница/овлашћења. Те менице/овлашћења могу се регистровати, тако што захтев за регистрацију може да поднесе дужник или поверилац банци дужника.

Менице/овлашћења која повериоци примају после 1. јуна 2012. региструје дужник по захтеву поверилаца. То значи да није обавезна регистрација, али ако поверилац хоће да се меница/овлашћење наплати кроз принудну наплату (трећи ред приоритета), меница/овлашћење мора бити регистрована. Уколико се меница не региструје, она се наплаћује путем суда, који доноси решење о извршењу (судско решење је други ред приоритета у принудној наплати).

2. Које се менице и овлашћења не региструју у Регистру?

Менице издате до 31. маја 2004. на старим меничним бланкетима (без серијског броја) и овлашћења издата пре 1. априла 2010. се не региструју.

Менице и овлашћења која доспевају на наплату до 1. јуна 2012. не региструју се и улазе у систем принудне наплате.

3. Ко подноси захтев за регистрацију менице/овлашћења?

Захтев за регистрацију подноси дужник својој банци непосредно на прописаном обрасцу у два примерка (обрасци су дати као прилог 1 и 2 уз Одлуку). Захтев може да буде поднет и електронски, на начин који договоре банка и подносилац захтева.

4. Шта се сматра као датум и време када су менице/овлашћења регистровани?

Као датум и време регистровања менице/овлашћења сматрају се датум и време када су на интернет страници Народне банке Србије објављени подаци из захтева за регистрацију, чиме се дужнику потврђује регистрација менице/овлашћења.

5. Како се региструју бланко менице – који се подаци дају у захтеву за регистрацију?

У захтев се обавезно уноси серијски број менице и основ издавања. Уколико је познат износ, уноси се поред основа издавања.

Ако је по истом основу издат већи број бланко меница, у захтеву се наводе сви серијски бројеви меница.

6. Како се региструје авалирана меница – који се подаци дају у захтеву за регистрацију?

У захтеву за регистрацију наводи се МБ, ПИБ, НАЗИВ ДУЖНИКА/МБ, ПИБ, НАЗИВ АВАЛИСТЕ.

7. Ко доставља податке за брисање менице и овлашћења из Регистра?

  • Банка дужника уколико је исплатила меницу/овлашћење с рачуна дужника;
  • Банка повериоца уколико је поверилац поднео захтев за повлачење менице/овлашћења пре рока доспећа уз подношење менице/овлашћења на увид;
  • Банка дужника уколико је захтев поднео дужник који је дошао у посед менице/овлашћења које је издао уз подношење менице/овлашћења на увид.

8. Када се менице/овлашћења бришу из Регистра без слања захтева банке?

  • Када су Менице/овлашћења исплаћене или повучене из принудне наплате;
  • Када принудна наплата прими решење суда о отварању поступка стечаја или ликвидације над дужником;
  • Када од Агенције за привредне регистре преузме податак о брисању дужника из Регистра;
  • Менице/овлашћења за које није покренут поступак принудне наплате после истека пет дана од датума доспећа.

9. Који су разлози за успостављање јавног регистра меница и овлашћења?

Пре свега, велики број блокираних дужника по основу меница и овлашћења. Данас је немогуће утврдити тачан број издатих меница и овлашћења, односно повериоци немају могућност да сазнају да ли су их, и колико, већ издали њихови дужници, тако да будући повериоци не могу имати увид у њихову потенцијалну задуженост (банке као кредитори имају увид у кредитну задуженост клијената, али не и у потенцијалну задуженост по основу меница или/и овлашћења).

У Регистру ће се наћи подаци на основу којих би се идентификовали дужници (матични број), повериоци, датум издавања менице/овлашћења, датум доспећа, износ и др., што значи да ће повериоци моћи сагледати да ли је дужник потенцијално презадужен, односно на основу података о томе да ли је, и колико дуго, у блокади – моћи ће проценити колико је ризично с њим пословати.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла