Банер
Банер
Како да направим рачун (фактуру) и предрачун (профактуру)?
Како да ...?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   

Израда рачуна је један од послова који се најчешће обавља сваког радног дана, а може бити и периодично – недељно или месечно. Форма рачуна није прописана, али садржај рачуна јесте.

Постоји више прописа који се тичу обавезног садржаја рачуна. У овом чланку и текстовима који су повезани са њим, објаснићемо како направити рачун у складу са следећим прописима:

 • Закон о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС, бр. 46/06 и 111/09)
 • Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС 125/2004, 15.11.2004)
 • Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр.84/04, 86/04, 61/05 и 61/07)
 • Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци („Службени гласник РС“ бр. 105/2004, 140/2004 и бр. 67/2005)
 • Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ („Службени гласник РС“ , бр. 107/2004 и број 67/2005)
 • Закон о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 39/96, 20/97, 46/98, 34/2001 - др. закон, 80/2002 - др. закон и 101/2005 - др. закон)
 • Правилник о евиденцији промета робе и услуга („Службени гласник РС", бр. 45/96, 48/96 - испр., 9/97, 6/99, 109/2009 и 7/2010)
 • Закон о порезу на доходак грађана (Службени гласник РС бр. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10)
 • Правилник о пословним књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог књиговодства (Службени гласник РС, број 140/04)
 • Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/2004)
 • Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја ("Сл. гласник РС", бр. 140/2004)
 • Закон о електронском потпису ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/2004)
 • Закон о електронском документу ("Службени гласник Републике Србије", бр. 51/2009)

У појединим случајевима, упоредо са примерима како направити рачун у различитим пословним ситуацијама, навешћемо и примере одговарајућих предрачуна. Рачун је рачуноводствени и порески документ. Предрачун то није, он је само позив, односно упутство, за уплату одређеног износа за тачно одређену сврху (куповину робе или услуга). Рачун се обавезно издаје када су испоручена добра или извршена услуга, док се предрачун не мора правити.

Када је природа пословања таква да се дневно прави велики број рачуна и предрачуна већем броју купаца, то је веома захтевно радити ручно, односно исписивањем шаблона рачуна или предрачуна који је купљен у књижари.

У таквим случајевима је по правилу потребан рачунар и програм (софтвер) за израду предрачуна, рачуна, отпремница, књижњих одобрења, књижних задужења и других документа.

Примери који су овде приказани направљени су помоћу рачуноводственог програма Biznisoft, који омогућава израду великог броја поменутих докумената са различитим изгледом штампе који се лако може прилагодити појединачним потребама. Такође, рачуноводствени софтвер Biznisoft омогућава и вођење свих прописаних евиденција (књига), израду калкулација, преглед стања и картица залиха робе са урачунатом и оствареном разликом у цени (за све производе, по гурпама и за појединачне артикле), вођење аналитике потраживања од купаца и дуговања према добављачима и низ других евиденција и извештаја.

Шира употреба електронског потписа намеће употребу рачунара и програма за израду рачуна. Јер само рачун који је изворно направљен електронски и који је електронски потписан, може се сматрати оригиналним рачуном. Скениран па електронски потписан рачун је копија оригинала.

Програм Biznisoft можете бесплатно преузети овде и испробати све опције у ограниченом обиму (ограничен број података који можете унети). Уколико су вам потребне додатне информације или желите да купите програм, слободно нам се обратите као овлашћеном дистрибутеру програма.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла