Банер
Банер
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција - Страна 2
Е-Издаваштво - Коментари прописа

Висина средстава која могу бити додељена

Члан 4

Укупна средства која могу бити додељена одређују се према броју нових радних места, а у зависности од облика инвестирања, места инвестирања и испуњености критеријума одређених овом уредбом, и то:

  1. за инвестиције у производни сектор по новоотвореном радном месту у износима, и то:
    • (а) од 4.000 до 10.000 евра по отвореном новом радном месту у девастираном подручју и подручју од посебног интереса,
    • (б) од 5.000 до 10.000 евра по отвореном новом радном месту у аутомобилској, електронској или индустрију информационих и телекомуникационих технологија у подручјима од посебног интереса,
    • (в) од 2.000 до 5.000 евра по отвореном новом радном месту у осталим подручјима Републике Србије,
  2. за инвестиције у сектор услуга које могу бити предмет међународне трговине од 2.000 до 10.000 евра по новоотвореном радном месту;
  3. за инвестиције у стратешке пројекте из области туризма од 2.000 до 10.000 евра по новоотвореном радном месту.

Новим радним местима из става 1. овог члана сматрају се радна места на којима се заснивају радни односи на неодређено време код корисника средстава у року од три године од дана подношења пријаве за доделу средстава, односно у року од две године за инвестиционе пројекте који подразумевају закуп пословних просторија.

Члан 5

Изузетно од члана 4. ове уредбе, за улагање од посебног значаја и за велике инвестиционе пројекте висина средстава која могу бити додељена одређује се процентуално у односу на укупну вредност улагања.

Укупан износ додељених средстава из става 1. овог члана не може бити већи од 20% од укупне вредности улагања.

За улагање од посебног значаја и за велике инвестиционе пројекте новим радним местима сматрају се радна места на којима се заснивају радни односи на неодређено време код корисника средстава у року до највише десет година од дана подношења пријаве за доделу средстава.

Рефундација средстава уложених у инфраструктуру

Члан 6

Инвеститор, за инвестиционе пројекте који захтевају улагања у инфраструктуру неопходну за обављање привредне делатности корисника средстава, има право да поднесе захтев за рефундацију дела уложених средстава.

Висина средстава за рефундацију се одређује према степену испуњености критеријума из члана 15. ове уредбе, оправданости изградње, процењеној вредности инфраструктурног пројекта и расположивости буџетских средстава.

Предлагање инфраструктурног пројекта

Члан 7

Инвеститор подноси предлог инфраструктурног пројекта министарству надлежном за послове економије и регионалног развоја.

Предлог садржи: главни пројекат, процењену вредност инфраструктурног пројекта, привредну делатност, висину инвестиције, број новоотворених радних места, доказ да се привредна делатност обавља на простору чија је намена привредна делатност, писмени доказ надлежног органа локалне самоуправе да потребна инфраструктура не постоји и да није планирана њена изградња, односно да је предложена изградња инфраструктуре искључиво у функцији реализације инвестиције из члана 10. став 2. ове уредбе, као и предуговор/протокол потписан између инвеститора и извођача радова.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла