Банер
Банер
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција - Страна 4
Е-Издаваштво - Коментари прописа

Вредност улагања

Члан 14

Као вредност улагања из члана 13. ове уредбе узимају се у обзир улагања у основна средства корисника средстава, извршена од стране инвеститора. Под основним средствима се у смислу ове уредбе сматрају:

 1. материјална имовина која се односи на: земљиште, зграде, грађевине, постројења, машине и опрему, осим транспортних средстава;
 2. нематеријална имовина која настаје преносом технологије, стицањем патентних права, лиценци, знања и искустава (кноw-хоw) или непатентираног техничког знања, која су наведена у завршном рачуну корисника средстава, у складу са међународним рачуноводственим стандардима.

Изузимајући земљиште и зграде, трошкови који се односе на стицање имовине која је под закупом узимају се у обзир само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине на крају периода закупа.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, код пројеката у сектору услуга који могу бити предмет међународне трговине као вредност улагања узима се у обзир и вредност уговора о закупу пословних просторија.

Критеријуми за доделу средстава

Члан 15

Критеријуми за доделу средстава су:

 1. референце инвеститора;
 2. удео домаћих добављача и ефекат инвестиције на продуктивност осталих домаћих привредних друштава, предузећа и других правних лица који раде у истом сектору;
 3. одрживост инвестиције/трајност пословања;
 4. нове технологије и преносивост знања и вештина на домаће добављаче;
 5. ефекти инвестиције на људске ресурсе;
 6. оцена утицаја на животну средину;
 7. обим извоза;
 8. супституција увоза;
 9. ефекти инвестиције на привредни развој општине, односно града и региона у које се инвестира;
 10. (брисана).

Начин и поступак доделе средстава

1. Јавни оглас

Члан 16

Додела средстава врши се у поступку који се спроводи у складу са јавним огласом и овом уредбом.
Јавни оглас припрема и објављује Агенција за страна улагања и промоцију извоза (у даљем тексту: Агенција).

Јавни оглас се објављује најмање у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на веб страници Агенције.

Јавни оглас нарочито садржи:

 1. податке о средствима која се додељују;
 2. услове за доделу средстава;
 3. критеријуме за оцену инвестиционог пројекта;
 4. рок за подношење пријаве;
 5. адресу на којој се могу добити обавештења у вези учествовања у поступку доделе средстава и податке о лицу за контакт;
 6. адресу на коју се достављају пријаве;
 7. датум отварања пријава.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла