Банер
Банер
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција - Страна 5
Е-Издаваштво - Коментари прописа

2. Пријава за учествовање у поступку

Члан 17

Пријава за учествовање у поступку доделе средстава (у даљем тексту: пријава) подноси се Агенцији у року који је наведен у јавном огласу.

Пријава се подноси на српском језику.

Пријава садржи нарочито:

  1. основне информације о подносиоцу пријаве, односно инвеститору;
  2. податке о инвестиционом пројекту;
  3. опште податке о инвеститору (визија, циљеви, подаци о производима и услугама, подаци о продаји и главним извозним тржиштима);
  4. опште податке о правном лицу регистрованом у Републици Србији, ако је подносилац пријаве страни инвеститор.

Уз пријаву се подноси:

  1. инвестициони пројекат/бизнис план за чију реализацију се траже средства;
  2. оригинал или оверену фотокопију биланса стања и успеха за претходне три године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (уколико постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик;
  3. пројектовани биланси стања и успеха и извештај о новчаним токовима корисника средстава за наредне три године пословања од дана подношења пријаве;
  4. оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, који није старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик;
  5. писана изјава да ли су за реализацију истог инвестиционог пројекта већ додељена и по ком основу су додељена средства из буџета Републике Србије.

Министар надлежан за послове економије и регионалног развоја (у даљем тексту: Министар) ближе прописује садржину и образац пријаве.

3. Комисија за оцену пријава

Члан 18

Испуњеност услова и критеријума за доделу средстава у складу са овом уредбом проверава Комисија за оцену пријава (у даљем тексту: Комисија) и даје Министру предлог за доделу средстава.

Комисију решењем образује Министар на предлог министарства надлежног за послове финансија и Агенције.
Комисија има председника и најмање два члана, с тим што је представник из Министарства уједно и председник Комисије.

4. Отварање пријава

Члан 19

Отварање пријава је јавно.

Изузетно, Агенција може из разлога чувања пословне, службене, војне и државне тајне да одлучи да поступак отварања пријава не буде јаван, што се наводи у јавном огласу.

5. Оцена пријава

Члан 20

Неблаговремене, непотпуне и недозвољене пријаве Комисија не разматра.

Комисија разматра инвестиционе пројекте у односу на услове, место инвестирања и прописане критеријуме.
Министар доноси одлуку о додели средстава, која садржи податке о инвестиционом пројекту, кориснику средстава и о износу додељених средстава.

Свим учесницима у поступку доделе средстава Комисија доставља образложено обавештење о резултатима спроведеног поступка оцене пријава, односно инвестиционих пројеката, у року који не може бити дужи од 30 дана од дана окончања поступка, односно од дана доношења одлуке о додели средстава.

6. Приговор

Члан 21

Учесници у поступку доделе средстава имају право приговора.

Приговор се подноси Министру, у року од осам дана од дана пријема образложеног обавештења.

Министар одлучује о приговору у року од 15 дана од дана пријема приговора.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла