Банер
Банер
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција - Страна 6
Е-Издаваштво - Коментари прописа

Исплата додељених средстава

1. Захтев за исплату додељених средстава

Члан 22

Исплата додељених средстава врши се на основу захтева за исплату који Агенцији подноси корисник средстава, у складу са уговором о додели средстава.

2. Динамика исплате

Члан 23

Додељена средства исплаћују се у четири једнаке транше од по 25% од укупног износа додељених средстава по испуњењу сваког од следећих услова:

 1. по закључењу купопродајног уговора за објекат или земљиште или уговора о закупу земљишта или објекта, односно достављањем извода из катастра, односно земљишних књига;
 2. по добијању дозволе за изградњу, односно дозволе за реконструкцију, односно адаптацију објекта, која не може бити старија од три године од дана подношења захтева за исплату;
 3. по добијању употребне дозволе за објекат или објекте чија је изградња, реконструкција или адаптација предвиђена инвестиционим пројектом;
 4. по остваривању пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом.

Изузетно од става 1. овог члана за пројекте у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине који предвиђају закуп пословних просторија додељена средства се исплаћују у две једнаке транше по испуњењу сваког од следећих услова:

 1. по закључењу уговора о закупу пословних просторија у трајању не краћем од три године од дана завршетка инвестиционог пројекта;
 2. по остваривању пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом.

Ненаплаћени износ средстава из претходног периода преноси се за исплату у следећем исплатном периоду.

Члан 23а

Додељена средства за улагање од посебног значаја и за велике инвестиционе пројекте исплаћују се:

 1. процентуално
  • у односу на висину улагања у свакој години трајања инвестиционог пројекта и то у износу који је сразмеран укупној висини улагања, или
  • у односу на број запослених у свакој години трајања инвестиционог пројекта и то у износу који је сразмеран укупном броју нових радних места предвиђених инвестиционим пројектом; или
 2. 2) једнократно у складу са расположивим буџетским средствима
  • по остваривању пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом, или
  • по остварењу укупне висине улагања предвиђене инвестиционим пројектом.

3. Уговор о додели средстава

Члан 24

Међусобна права и обавезе у вези са исплатом додељених средстава уређују се уговором који закључују Министарство и корисник средстава.

Министарство може да раскине уговор у свакој фази извршења, ако утврди да корисник не испуњава услове утврђене уговором везане за динамику реализације инвестиције.

У случају неиспуњења уговорних обавеза, Министарство има право да по основу издате банкарске гаранције, наплати средства у висини износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

4. Банкарска гаранција

Члан 25

Корисник средстава је дужан да приложи банкарску гаранцију плативу на први позив у корист Републике Србије.
Банкарска гаранција из става 1. овог члана је гаранција платива на први позив, издата од стране пословне банке која послује на територији Републике Србије са роком важења три године за прве три исплатне транше, односно три године и шест месеци за четврту исплатну траншу.

За улагање од посебног значаја и за велике инвестиционе пројекте рок важења банкарске гаранције утврђује се уговором о додели средстава, а у складу са роком реализације инвестиционог програма и начином исплате утврђеном чланом 23а ове уредбе.

Извештај о реализацији инвестиционог пројекта

Члан 26

Корисници средстава достављају Агенцији полугодишње извештаје о реализацији инвестиционог пројекта за који су додељена средства.

Корисници средстава на крају сваке године подносе извештај независног ревизора о пословању.
Национална служба за запошљавање врши контролу броја запослених код корисника средстава у периоду од три године по реализацији инвестиционог пројекта и доставља извештај Агенцији.

Улагање од посебног значаја

Члан 27

Средства за подстицање улагања од посебног значаја обезбеђују се у буџету Републике Србије. За сваку буџетску годину утврђује се максималан износ за улагања од посебног значаја, а у складу са приоритетима и фискалним могућностима буџета Републике Србије.

Средства из става 1. овог члана могу се користити за финансирање улагања Републике Србије у капитал заједничког привредног друштва, као и за доделу бесповратних средстава инвеститору који врши улагање од посебног значаја, односно заједничком привредном друштву.

Средства из става 1. овог члана могу се користити и за финансирање потреба инвеститора који врши улагање од посебног значаја, односно заједничког привредног друштва, као што су инфраструктурна и друга улагања неопходна за обављање предметне делатности, а која нарочито обухватају прибављање земљишта и других непокретности, инфраструктурно опремање земљишта, као и санацију евентуалних еколошких штета нанетих у периоду који претходи улагању од посебног значаја на локацији на којој се спроводи предметно улагање.

Члан 28

Република Србија може у заједничко привредно друштво као улог унети новчана средства, покретну и непокретну имовину, као и друга права која су у њеној својини, на начин и под условима прописаним законом.

Члан 29

Уговор о улагању од посебног значаја закључује се између Републике Србије и инвеститора који врши улагање од посебног значаја.

Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи предмет, висину и динамику улагања, износ евентуално додељених бесповратних средстава и средства обезбеђења у корист Републике Србије.

У случају оснивања заједничког привредног друштва, уговором из става 1. овог члана уредиће се поступак, начин и услови за евентуално иступање Републике Србије из таквог привредног друштва.

Завршне одредбе

1. Престанак важења других прописа

Члан 30

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција ("Службени гласник РС", бр. 34/10 и 41/10).

2. Ступање на снагу

Члан 31

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а важи до 31. децембра 2012. године. 
Јоомла templateс бy а4јоомла