Банер
Банер
Обезбедити заштиту и подршку свим породиљама
Вести
понедељак, 21 новембар 2011 11:20

Извор: www.ombudsmanapv.org

Спровођење Закључка Владе Србије о обавезама предузетница које су настале по основу доприноса за обавезно социјално осигурање које се односе на период породиљског одуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета била је тема одвојених састанака у Београду заменице Покрајинског омбудсмана Данице Тодоров са помоћницом министра за финасније Наташом Ковачевић и директором Пореске управе др Драгутином Радосављевићем.

Од помоћнице министра и директора Пореске управе тражена су објашњења у вези са применом Закључка Владе Србије због тога што се институцији Покрајинског омбудсмана готово свакодневно јављају породиље које имају овај проблем и упозоравају да се Закључак не спроводи, а пореске управе им „блокирају“ рачуне и тако наплаћују дуг по основу доприноса за социјално осигурање.

Закључком Владе Србије обавезе на име доприноса за обавезно социјално осигурање предузетница које користе одсуство, а делатност су наставиле да обављају преко овлашћеног пословође, преузела је Република Србија, а односи се на обавезе које су доспеле за плаћање и нису измирене до дана доношења Закључка, тачније до 30. јуна 2011. године.

Директор пореске управе Драгутин Радосављевић је нагласио да се то не односи на оне које су до 30. јуна платиле доприносе за социјално осигурање и сагласио се са оценом Покрајинског омбудсмана да је различито поступање према предузетницама породиљама које су измириле обавезе и онима које то нису учиниле неоправдано и да доводи до прављења разлике само на основу тога да ли и када су плаћена дуговања.

У Министарству финансија, тачније Пореској управи приступило се реализацији овог Закључка тако што је од организационих јединица затражено да доставе податке који се односе на задужења породиља предузетница која су доспела, а нису измирена. У наредном периоду ће предузетнице на које се овај Закључак односи добити решења којима ће бити упознате са сторнираним износом дуга, као и преосталим дугом.

Свим филијалама пореске управе још једанпут ће бити указано на то да примењују упутство о издавању уверења породиљама предузетницама о висини основице како различито исказивање основице и пореских задужења не би доводило до различитог поступања градских/општинских управа приликом утврђивања висине накнаде зараде за време породиљског и одсуства ради  неге детета.

Помоћница министра финансија Наташа Ковачевић је сагласна да Закључак Владе може да доведе до различитог третмана породиља предузетница, само на основу тога да ли су платиле допринсе за социјално осигурање или то нису учиниле и навела да Министарство финансија предузима мере и активности за усаглашавање праксе и законодавног оквира.

Покрајински омбудсман је крајем јула упутио предлог Министарству финансија да се размотри могућност допуне закључка и предложи Влади измене које ће обезбедити да све породиље предузетнице које су биле задужене по основу доприноса за обавезно социјално осигурање у 2009, 2010. и 2011. години имају једнак третман, односно да се независно од чињенице измирења обавеза, оне свима отпишу, а предузетнице саме одлуче о томе да ли желе да им буде извршен повраћај средстава или да уплаћени износи представљају аконтативне уплате за будуће обавезе.

Покрајински омбудсман је мишљења да заштиту и подршку морају да уживају све породиље, независно од њиховог радног односа, пословног опредељења или предузетничког ангажовања, а свако другачије поступање се сматра поступањем које није у складу са прописима и усвојеним политикама. Различито поступање према предузетницама породиљама које су измириле обавезе и онима које то нису учиниле је неоправдано и може се сматрати дискриминацијом, те је неопходно извршити измене и допуне које ће довести до једнаког третмана.



 
Јоомла templateс бy а4јоомла