Банер
Банер
Обавештење о почетку поступања сходно члану 44. става 1. и 2. Закона о платном промету
Вести
четвртак, 01 децембар 2011 13:12

Извор: Банца Интеса Београд


Напомена мена.рс:

Преносимо вест једне од банака која послује у Србији, а вези са почетком примене одређених одредби Закона о платном промету.

Претпостављамо да ће и друге банке поступити на сличан начин. Стога препоручујемо посетиоцима да прочитају ово обавештење и код своје банке се информишу у вези са овим, и избегну могуће неспоразуме.


Обавештавамо Вас да ће Банка сходно одредбама члана 44. став 1. и 2. Закона о платном промету („Сл. гласник РС“ бр. 3/2002 .... и 31/2011), и Одлуци о начину, условима и накнадама за преузимање података у електронској форми о статусним и другим променама правних и физичких лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре од Агенције за привредне регистре извршити иницијално преузимање података о својим клијентима, а почев од 8.12.2011.год. свакодневно ће у електронској форми преузимати податке о статусним и другим променама.

Такође, Банка има обавезу да спроводе усклађивање података у вези са рачунима клијената у року од три радна дана од дана преузимања података из става 1. овог члана.

Због наведеног подсећамо Вас, да је неопходно да предузмете правне радње потребне за ускладјивање података у вези са отвореним рачунима у нашој Банци. Тако, у случају да је дошло до промене законског заступника или пословног имена, потребно је доставити нови депо картон потписан од новог лица овлашћеног за заступање, нови ОП Образац, као и нови печат. У супротном Банка ће одбити извршавање налога за плаћање све док се не изврше прописане правне радње потребне за усклађивање података.

Уколико платни промет обављате електронским путем, а дошло је до промена наведених у претходном ставу, неопходно је такодје да предузмете потребне радње за усаглашавање података (подаци на приступници, нови ОП образац, нови печат).

У случају да се уписана промена односи на промену власничке структуре, потребно је доставити документацију за идентификацију лица у власничком низу, односно за стварног власника, уколико стварни власник или власници нису лица уписана у Регистар.

Подсећамо да и клијенти Банке, правна и физичка лица која обављају делатност, а који су регистровани код других органа и организација, имају обавезу на основу члана 44. став 3. Закона, да нас обавесте о статусној и другој промени, као и да предузму правне радње потребне за ускладјивање података у вези са отвореним рачунима са овим променама и то у року од три дана од дана пријема решења о упису те промене. 
Јоомла templateс бy а4јоомла