Банер
Банер
Усклађивање привредних субјеката са законом о привредним друштвима
Вести
четвртак, 12 јануар 2012 12:04

Извор: Агенција за привредне регистре

Почевши од 1. фебруара ове године, Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011), као и Законом о изменама и допунама закона о привредним друштвим („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011) прописана је обавеза усклађивања привредних друштава и предузетника са одредбама новог закона.

Привредни субјекти имају обавезу да ускладе капитал, оснивачка акта и органе управљања са одредбама новог закона.

Народна скупштина Републике Србије је 26. децембра усвојила три закона (Закон о изменама и допунама закона о привредним друштвима, Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Закон о изменама и допунама закона о Агенцији за привредне регистре) којима се, заједно са раније донетим Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011), регулише оснивање, организација и престанак привредних субјеката, као и њихова регистрација у регистрима који се воде у Агенцији за привредне регистре, чији је положај регулисан Законом о Агенцији за привредне регистре. До почетка примене Закона о привредним друштвима очекује се доношење Правилника о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију у Регистру привредних субјеката, као и Одлуке управног одбора Агенције за привредне регистре о накнадама за регистрацију у Регистру привредних субјеката.

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011) је донет 25. маја  2011. године, али је његова примена одложена до 1. фебруара 2012. године (осим члана 344. став 9. и члана 586. став 1. тачка 8. овог закона који ће се примењивати од 1. јануара 2014 године). На седници Народне скупштине одржаној дана 26. децембра донет је Закон о изменама и допунама закона о привредним друштвим  („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011) којим су, између осталог, сачињене измене одредби које се односе на обавезу усклађивања привредних друштава са одредбама новог закона.

Законом о привредним друштвима, као и одредбама Закона о изменама и допунама закона о привредним друштивима прописана је обавеза:

  • усклађивања капитала свих привредних друштава,
  • обавеза усклађивања органа друштава с ограниченом одговорношћу и
  • обавеза усклађивања постојећих акционарских друштава (њихових оснивачких аката и органа) са одредбама новог закона.

Битну новину Закона о изменама и допунама закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011) представља и брисање  постојећих чланова 148. и 315. Закона, који су прописивали поступак смањења основног капитала привредног друштва у случају пословања са губицима (када је нето имовина друштва мања од вредности основног капитала), услед чега је друштво било у обавези да повећа основни капитал и на тај начин га усклади са одредбама закона, а санкција за непоступање је била принудна ликвидација. Такође, избрисана је и казнена одредба која је прописивала привредни преступ за непоступање по одредбама које су сада избрисане (члан 585. став 1. тачка 3.).

 
Јоомла templateс бy а4јоомла