Банер
Банер
Усклађивање предузетника са законом о привредним друштвима
Вести
четвртак, 12 јануар 2012 12:28

Извор: Агенција за привредне регистре

Почевши од 1. фебруара ове године, Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011), као и Законом о изменама и допунама закона о привредним друштвим („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011) прописана је обавеза усклађивања привредних друштава и предузетника са одредбама новог закона.

Привредни субјекти имају обавезу да ускладе капитал, оснивачка акта и органе управљања са одредбама новог закона.

Народна скупштина Републике Србије је 26. децембра усвојила три закона (Закон о изменама и допунама закона о привредним друштвима, Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Закон о изменама и допунама закона о Агенцији за привредне регистре) којима се, заједно са раније донетим Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011), регулише оснивање, организација и престанак привредних субјеката, као и њихова регистрација у регистрима који се воде у Агенцији за привредне регистре, чији је положај регулисан Законом о Агенцији за привредне регистре. До почетка примене Закона о привредним друштвима очекује се доношење Правилника о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију у Регистру привредних субјеката, као и Одлуке управног одбора Агенције за привредне регистре о накнадама за регистрацију у Регистру привредних субјеката.

Одредба члана 594. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) прописује се да се предузетници који нису преведени из регистра општинских јединица локалних самоуправа у Регистар привредних субјеката даном почетка примене овог закона сматрају брисаним из регистра у који су уписани.

На основу наведеног, предузетници који нису преведени у Регистар привредних субјеката - Регистар предузетника, већ се на дан 1.02.2012. године налазе уписани у регистрима општинских јединица локалних самоуправа сматраће се брисаним даном почетка примене Закона о привредним друштвима, значи 1.02.2012. године.

Законом је прописано да су оснивачи постојећих ортачких радњи дужни да своју форму обављања делатности промене у правну форму привредног друштва прописану овим законом, најкасније до 1.03.2013 године (с обзиром да нови закон не предвиђа постојање ортачких радњи). У случају да оснивачи постојећих ортачких радњи Регистру привредних субјеката не пријаве промену правне форме у овом року, регистратор који води Регистар привредних субјеката ће их, по службеној дужности, превести у правну форму ортачког друштва.

Овде је битно напоменути да пре наступања наведеног рока (1.03.2013. године) регистратор неће вршити превођење ортачких радњи у правну форму ортачког друштва.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла