Банер
Банер
Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2012. години - Страна 2
Вести
субота, 25 фебруар 2012 18:28

ИИ ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити
незапослени ако је:

  • поднео захтев са бизнис планом;
  • пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање најмање месец дана пре дана подношења захтева; ако је подносилац захтева особа са инвалидитетом време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и
  • завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:

  • захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
  • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
  • писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду;
  • доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже истим и
  • доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са бизнис планом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

ИИИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и процена важности поднетог захтева са бизни планом за локално тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале даном објављивања Јавног позива.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим лицима доноси доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на огласној табли надлежне филијале.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о додели субвенције за самозапошљавање, биће у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека јавног позива.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла