Банер
Банер
Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2012. години - Страна 3
Вести
субота, 25 фебруар 2012 18:28

ИВ ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица, односно најкасније до 15.12. текуће године, закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико није регистрован у АПР;
 • фотокопија решења о ПИБ-у;
 • фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
 • фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
 • фотокопија картона депонованих потписа;
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 • инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
 • фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта и
 • писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

 • две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима или
 • заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће вредности од износа субвенције или
 • хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
 • гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или
 • уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе.

В ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

 • обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
 • измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;
 • Националној служби омогући праћење реализације уговорне обавезе;
 • Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

ВИ ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 (бесплатан позив) или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла