Банер
Банер
Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2012. години
Вести
петак, 02 март 2012 13:41

Извор: Национална служба за запошљавање

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који запошљавају до 50 незапослених лица, односно до 19 незапослених лица, када послодавац запошљава особе са инвалидитетом.

Изузетно, послодавац може остварити право на субвенцију за отварање нових радних места за запошљавање преко 50 незапослених лица, ради уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена запошљавања, у оквиру гринфилд (греенфиелд) и браунфилд (броwнфиелд) инвестиција.

Висина субвенције зависи од развијености општине у којој је седиште послодавца или у којој послодавац има регистровану организациону јединицу, као и од броја лица која се запошљавају, и то:

 • 100.000,00 динара по лицу у првој и другој групи општина;
 • 200.000,00 динара по лицу у трећој групи општина;
 • 300.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса, када се запошљава до 10 лица;
 • 400.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса, када се запошљава 11 и више лица.

Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом, висина субвенције износи:

 • 150.000,00 динара по особи у првој и другој групи општина;
 • 250.000,00 динара по особи у трећој групи општина;
 • 400.000,00 динара по особи у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса.

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре датума подношења захтева.

Табела са приказом развијености општина у складу је са посебним прописом Владе у тренутку објаве Јавног позива и саставни је део текста Јавног позива.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:

 • државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења грађана, осим уколико се на новотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом;
 • подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља и у другим областима у складу са списком делатности објављеним на сајту Националне службе;
 • подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходне 3 године;
 • послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак.

Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места не може поново поднети захтев по овом Јавном позиву.

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места представља основ за доделу де минимис државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла